วันอังคาร, 20 ตุลาคม 2563

อส. กำลังสำคัญของฝ่ายปกครอง ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แก่ประชาชนในพื้นที่

13 ต.ค. 2020
276

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.63 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายกองเอก เอกรัฐ หลีเส็น ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีส่งผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายบุญช่วย หอมยามเย็น ปลัดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ และกำลังพล อส.จาก 15 กองร้อย จำนวน 300 นาย ในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธี

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ตลอดเวลาที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส ขอขอบคุณทุกคนที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง เต็มกำลังความสามารถ อยู่ในระเบียบวินัย และดำรงตนอย่างเหมาะสมในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้การช่วยเหลือประชาชนในด้านสาธารณภัย, ภัยจากโรคอุบัติใหม่ COVID – 19, การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดระยะเวลา 2 ปี ทุกท่านทำหน้าที่ได้อย่างดียิ่ง ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่มีความผูกพันกับพี่น้อง อส. ทุกภาคส่วน ผู้บังคับกองร้อยทุกระดับ รวมทั้งทุกคนที่ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แม้จะต้องเสี่ยงในการทำหน้าที่ สิ่งสำคัญที่ต้องยึดถือไว้ คือ ระเบียบวินัย คำสั่งผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมาย และการปฏิบัติตามระเบียบวินัย ต้องมีสติ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ยาเสพติด และที่สำคัญ คือ การรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักไว้ให้มั่นคง ขอให้ยึดถือไว้และมีความจงรักภักดี รวมทั้งมีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อประชาชน และครอบครัว

จากนั้น ผู้บังคับการกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาสได้ตรวจแถวกำลังพล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งสมาชิก อส. ถือเป็นกำลังสำคัญของฝ่ายปกครองในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนในพื้นที่

————————————–