วันอังคาร, 20 ตุลาคม 2563

“ปัญหายาเสพติดเป็นภัยและทุกข์ร่วมกัน” ช่วยกันสอดส่อง กำกับดูแล เพื่อสร้างความสงบสุขในพื้นที่

วันที่ (14 ต.ค.63) พันเอก กฤษฎา  คงพันธุ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า)  ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมขับเคลื่อนงานยาเสพติดและหารือแนวทางการดำเนินการติดตามบุคคลเป้าหมายยาเสพติด ที่ห้องประชุม หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ค่ายกัลยาณิวัฒนา อำเภอเมืองนราธิวาส ว่า ทางศูนย์ฯ ได้นำนโยบาย แนวทางปฏิบัติ ให้ที่ประชุมรับทราบ 

ซึ่งพลโท  เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชน “ปัญหายาเสพติดเป็นภัยและทุกข์ร่วมกัน” โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดชนิดรุนแรง มีบางกรณีที่เกิดอาการคลุ้มคลั่งและทำร้ายร่างกายคนภายในครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือคนในชุมชน เน้นย้ำให้หน่วยเฉพาะกิจจังหวัด หน่วยเฉพาะกิจหมายเลข ได้ช่วยกันสอดส่อง กำกับดูแล ไม่ให้เกิดพฤติการณ์ลักษณะแบบนี้

พันเอก กฤษฎาฯ กล่าวด้วยว่า นโยบายเร่งด่วนของแม่ทัพภาคที่ 4 ยังคงนำแนวนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 4 ท่านเดิม5 เรื่องมาสานต่อในการดำเนินการ  ทั้งมาตรการควบคุมพื้นที่ กรแก้ไขปัญหายาเสพติด การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง การพัฒนาเพื่อความมั่นคง และการสร้างความเข้าใจ  เพื่อสร้างความสันติสุขและความสงบสุขให้กับพี่น้องประชาชนนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไป

 

————————–