วันอังคาร, 20 ตุลาคม 2563

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 เปิดการฝึกหลักสูตรเสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับกำลังพลของหน่วย ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1

เพิ่มขีดความสามารถให้กำลังพล ฉก.ทพ.47

ที่ สนามฝึกฯ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

พันเอก โกเมธ รัตนผ่องใส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหลักสูตรเสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับกำลังพลของหน่วย ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1 เพื่อเพิ่มทักษะ และประสบการณ์ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นทหารอาชีพ รวมทั้งเป็นการสร้างสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรง

ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้ดำเนินการฝึกในเรื่องอาวุธศึกษา ทั้งอาวุธประจำกาย และอาวุธประจำหน่วย, การฝึกทางยุทธวิธี, การฝึกวิชาแผนที่และการใช้เข็มทิศ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติงานด้านการข่าว รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถให้กำลังพลมีความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาหน่วย และปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์