วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2563

ขับเคลื่อนภารกิจ อส. สนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

05 พ.ย. 2020
242

วันที่ 5 พ.ย.63 พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก รองแม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมกองกำลังอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานประชุมพบปะและมอบแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจให้กับอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนใต้ ที่ห้องประชุมศูนย์อบรมกองกำลังประจำถิ่นท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 180 คน 41 ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ในพื้นที่ 8 อำเภอของจังหวัดยะลา เข้าร่วมการประชุม โดยการประชุมกำหนดจัดขึ้นช่วงวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2563 ในพื้นที่ 4 จังหวัด ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสงขลา ซึ่งจัดได้ไปแล้ว 3 พื้นที่ ยังคงเหลืออีก 1 พื้นที่คือ พื้นที่จังหวัดสงขลาจะจัดขึ้นที่ สโมสรนายทหารสัญญาบัตรกรม (ส.น.พล.ร.15) ค่ายลพบุรีราเมศวร์ อ.นาทวี จ.สงขลา เพื่อให้การปฎิบัติงานของหน่วยในพื้นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับการประชุมแถลงแผนเสริมสร้างสันติสุข ประจำปี 2564 ด้วยการบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนในการทำพื้นที่ให้ปลอดภัย และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม มีความเข้าใจ และให้การสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหา และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอย่างแท้ พร้อมเป็นกำลังหลักประจำถิ่น ที่ดูแล ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจให้กับอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนใต้ รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาท ภารกิจ และงานที่ได้รับมอบจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอบเขตหน้าที่ ให้เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน และปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม พร้อมย้ำการประเมินตนเอง การขับเคลื่อนสภาสันติสุข การจัดทำแผนเผชิญเหตุ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) การสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างเจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ ยุทธศาสตรประชาชนมีส่วนร่วม แผนรักษาความปลอดภัยประจำตำบล เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ต้องเป็น “ชคต.ปลอดยาเสพติด”

———————–