วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

ปรากฎการณ์ใหม่ใน 3 จชต. 5 ศาสนารวมพลังสร้างสันติสุข

พระสุธรรม ฐิตธัมโม ประธานคณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลก จัดโครงการ “เดินด้วยกัน นำพาสันติ” เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ด่านพรมแดนเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งกำหนดเส้นทางเดินธุดงค์ระยะที่ 2 จากอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ไปยังอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย ระยะทางกว่า 2,000 กิโลเมตร โดยมีนักบวชจาก 5 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู และซิกซ์ ร่วมเดิน เพื่อเป็นการช่วยเสริมสร้างศีลธรรมอันดี เข้าถึงหัวใจหลักในศาสนาของตนและทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างศาสนาทุกศาสนา

ในการนี้ พลตรี ธิรา  แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เดินด้วยกัน  นำพาสันติ” โดยมี นายชัยสิทธิ์  พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา, ผู้แทนส่วนราชการ, ศาสนิกชนพุทธ คริสต์ อิสลาม ซิกข์ และฮินดู ร่วมกิจกรรม

พลตรี ธิรา  แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า วันนี้ได้มาร่วมแสดงเจตนารมณ์ในจุดยืน และปณิธาน ของการสร้างสันติสุขของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกเชื้อชาติ ศาสนา ที่ได้เข้าร่วมเดินด้วยกัน นำพาสันติ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงในโลกนี้  เพราะกิจกรรมดังกล่าวจะสามารถสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้น และยังเห็นได้ว่าทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

 โครงการ “เดินด้วยกัน นำพาสันติ” ระหว่าง 5 ศาสนาหลักนี้ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของ พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ด้านงานส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ซึ่งโครงการดังกล่าวจะสามารถกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนทุกศาสนา ได้เห็นคุณประโยชน์ของการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มนุษย์ทุกคนย่อมปรารถนาความสงบสุข ความสันติสุขในหมู่คณะ  เป็นการส่งเสริมการสร้างสันติสุขให้คนไทยได้ตระหนักถึงคำสอน ทำความดีตามแนวทางศาสนาที่ตนนับถือ และส่งเสริมความร่วมมือมิตรภาพความดีงามระหว่างกัน รวมทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงการอยู่ร่วมกันด้วยความปรองดอง รักและสามัคคีกันระหว่างคนต่างศาสนา ที่แม้จะต่างความเชื่อ แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข

สนธิ : ภาพ
หฤทัย : รายงาน