วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

เตรียมช่วยเหลือระยะยาวแรงงานไทยกลับจากมาเลย์ผลจากโควิด-19

25 พ.ย. 2020
546

เมื่อวันที่ (24 พฤศจิกายน 2563) ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมสำรวจข้อมูลผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “จัดโดย กองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. โดยมี บัณฑิตอาสาฯ จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว

สำหรับกิจกรรมการประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากในช่วงในต้นปี พ.ศ. 2563 เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ทั่วโลก และประเทศไทยทุกภูมิภาคทำให้แต่ละพื้นที่มีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม ซึ่งเกิดผลกระทบหลาย ๆ ด้าน ทั้งยังส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างกว้างขวาง ซึ่งสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน จชต. ด้านผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และมาตรการของรัฐ พบว่า ประชาชนกว่าร้อยละ 75 ได้รับผลกระทบด้านการประกอบอาชีพ ร้อยละ 83.6 ระบุมีรายได้ลดลง และบางส่วนร้อยละ 18.2 ยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการและการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐ ประกอบกับการมีพื้นที่ติดกับชายแดนมาเลเซีย ซึ่งในช่วงของการระบาดมีแรงงานชาวไทยเดินทางกลับเข้าประเทศเป็นจำนวนมาก

โดยขณะนี้ในพื้นที่มีเยาวชนและแรงงานว่างงาน รวมแรงงานไทยที่กลับจากมาเลเซีย จานวน 39,000 คน ศอ.บต.มีเป้าหมายช่วยเหลือแรงงานไทย รวมถึงเยาวชน ในพื้นที่ให้มีงานทำ มีรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต ลดปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้น จึงมีการส่งเสริมการมีอาชีพในหลายมิติ สู่การมีงานทำและมีรายได้ จึงได้ร่วมกับบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ทำหน้าที่เป็นผู้สำรวจ จัดเก็บข้อมูลของผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซีย เพื่อจะได้นำผลการสำรวจมากำหนดนโยบายทิศทางในการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป

ทั้งนี้ ในกิจกรรมที่จัดมีการสร้างความเข้าใจถึงกระบวนการใช้โปรแกรมสำรวจข้อมูลผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดย นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่างและทีมงาน เพื่อเรียนรู้การใช้โปรแกรมและการจัดเก็บข้อมูล ให้เข้าใจและสามารถกลับไปจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ให้เกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

———————