วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ทหารพราน เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่

 

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 จัดเตรียมความพร้อมของกำลังพล และยุทโธปกรณ์ สำหรับการบรรเทาสาธารณภัย ในการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่

 

 

ทั้งนี้ เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้ออกประกาศ ฉบับที่ 5  เรื่อง ฝนตกหนักภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง มีผลกระทบช่วงวันที่ 26 – 28 พฤศจิการยน 2563 พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี หน่วยทหารพรานในพื้นที่ มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว และเฝ้าติดตามข่าวสารในพื้นที่ที่หน่วยรับผิดชอบ รวมทั้งเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้พร้อม ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน