วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2567

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท สิทธิพร มุสิกะสิน แม่ทัพน้อยที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้การต้อนรับ พลเอก ชนินทร์ จันทรโชติ ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564

ที่ผ่านมา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จัดทำบันทึกข้อตกลงโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์และโปรแกรมประยุกต์ ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือยุทโธปกรณ์ชนิดต่างๆ ที่มีเทคโนโลยีสูง มีการดำเนินการสำเร็จเรียบร้อยแล้วหลายรายการ รวมถึงการสนับสนุนให้ทุนการศึกษาเพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานของการวิจัย และพัฒนายุทโธปกรณ์ให้กับกองทัพในอนาคต โดยปัจจุบันมีผลงานวิจัยและพัฒนาของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ที่ได้นำมาใช้งานสนับสนุนการปฏิบัติงาน ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้หลายรายการ เช่น ระบบอากาศยานไร้นักบินขนาดเล็ก ระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์ ระบบตรวจสอบยานพาหนะและทะเบียนรถ ซึ่งเป็นการช่วยลดงบประมาณ ในการจัดหายุทโธปกรณ์พิเศษ จากต่างประเทศที่มีราคาแพงได้เป็นอย่างมาก

ด้าน พลโท สิทธิพร มุสิกะสิน แม่ทัพน้อยที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้กล่าวขอบคุณผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ที่มีความตั้งใจสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างดี โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมที่จะดูแล และสนับสนุนการพัฒนาของนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยจะรายงานผลการใช้งานให้ทราบตามห้วงเวลาที่กำหนดต่อไป