วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2567

“เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่น้อง ๆ นักเรียนให้ดีขึ้น

08 ธ.ค. 2020
1252

“หน่วยเฉพาะกิจยะลา” ขยาย โครงการ “เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน” ต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

จากการที่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ได้ดำเนินโครงการ “ เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ” ณ โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ซึ่งมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการทำเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งการปลูกผัก เพาะเห็ดฟาง และเลี้ยงปลา โดยในการจัดกิจกรรมจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 นำโดย พันโท สยามรัฐ แก้วสวย รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหมวดทหารพรานหญิง และกองร้อยทหารพรานที่ 4107 อำนวยความสะดวกในทุกด้าน พร้อมประสานการปฏิบัติกับทุกภาคส่วน รวมถึงผู้นำและประชาชนในพื้นที่ สร้างความรักความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชน สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี บนวิถีในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง มั่นคง และยั่งยืน ตามวัตถุประสงค์ของ พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา

ทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอรามัน พันเอก อรรถพล คงสง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 กำหนดให้โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา เป็นโรงเรียนนำร่องในการดำเนินโครงการฯ และพร้อมขยายโครงการฯ ไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั่วทั้งพื้นที่อำเภอรามัน โดยมีกองร้อยทหารพรานในพื้นที่รับผิดชอบประสานการปฏิบัติกับทุกภาคส่วนในการสนับสนุนโครงการฯ เนื่องจากโครงการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการประกอบอาชีพแบบวิถีพอเพียง และสามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือน พอกินพอใช้ และทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นตามลำดับ

————————–