วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

ชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนในพื้นที่

11 ธ.ค. 2020
797

วันที่ (10 ธ.ค. 63) ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา ที่ 1 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานปิดโครงการเครือข่ายหมู่บ้าน ชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2564 พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ และพบปะให้โอวาทผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีนายวันสุกรี แวมามะ ป้องกันจังหวัดยะลา ผู้แทนนายอำเภอทุกอำเภอ ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ เข้าร่วม

จังหวัดยะลา โดยที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา กลุ่มงานความมั่นคง ได้ดำเนินจัดโครงการเครือข่ายหมู่บ้าน ชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2564 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ในด้านความคิด ทัศนคติ ของประชาชนวัยเสี่ยงไม่ให้เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว ชุมชน ให้ตระหนักรู้ถึงปัญหายาเสพติด เพื่อลดและป้องกันผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ จัดตั้งกลุ่มพลังประชาชนวัยเสี่ยง เป็นผู้ประสานในการทำงานให้กับภาคส่วนราชการต่างๆ โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมทั้งสร้างระเบียบวินัยในการดำเนินชีวิต ที่จะเรียนรู้วิถีชีวิตของการเป็นเยาวชนอาสารักษาดินแดน

สำหรับประชาชนในวัยเสี่ยงที่เข้าร่วมโครงการ มีจำนวน 80 ราย จาก 8 อำเภอของจังหวัดยะลา ห้วงอายุระหว่าง 13-29 ปี เข้ารับการฝึกอบรม 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม  2563 มีการเชิญวิทยากรจากส่วนราชการต่างๆมาบรรยายให้ความรู้ และได้รับสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดยะลา บรรยายในหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

ทั้งนี้เป็นไปตามแผนปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2563 ที่กำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด นำคนออกจากวงจรการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เห็นอย่างชัดเจน จนไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาชน และมีกลไกดำเนินการ 8 ยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นยุทธวิธีให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการขับเคลื่อนปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ทั่วประเทศ และด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด กำหนดจุดมุ่งหมายให้มีการป้องกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา ภายใต้แนวคิด เปลี่ยนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นพลัง โดยสำรวจเยาวชนที่มีแนวโน้มเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในอนาคต และคัดเลือกเยาวชนดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรม ปรับเปลี่ยนทัศนคติเสริมสร้างองค์ความรู้และฝึกระเบียบวินัยจนมีจิตสาธารณะ อาสาเข้าช่วยเหลืองานสาธารณะประโยชน์ และช่วยเหลืองานของทางราชการ

—————————