วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร่วมแก้ไข ฟื้นฟูผู้กระทำผิดยาเสพติด

สำนักงานคุมประพฤติ จ.ยะลา โดยนายอิทธิพล มะหันตาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ จ.ยะลา  ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ระบบงานคุมประพฤติ ในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดยะลา เพื่อดูแล ช่วยเหลือผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด โดยมุ่งนั่นให้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ได้รับการดูแลทั้งด้าน สุขภาพ ด้านจิตใจ และ สร้างแรงจูงใจ ให้เกิดการยอมรับในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงลบ สร้างพฤติกรรมเชิงบวก สามารถพัฒนาตนเองให้มีทักษะทางสังคมและปรับตัวเอง ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสม และสามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-25 ธ.ค 63 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน จ.ยะลา หมู่ที่ 5 บ้านปรามะ ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา

ซึ่งในพิธีเปิดวันที่ (17 ธ.ค 63) ได้รับเกียรติจาก นายพลรัช รองเลื่อน ปลัดจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการ  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้ถูกคุมความประพฤติในคดียาเสพติด และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมจำนวน 50 คน

———————–