วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

19 ธ.ค. 2020
548

กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา มอบถุงยังชีพ ตาม โครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง”

? หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 4 ราย ในพื้นที่ ตำบลโกตาบารู, ตำบลบาโงย และ ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมอบถุงยังชีพตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง” และสนับสนุนงบประมาณ รวมถึงเครื่องอุปโภค-บริโภคในการยังชีพเพิ่มเติม โดยมุ่งหวังให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

? สำหรับโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง” เป็นโครงการหนึ่งที่หน่วยเฉพาะกิจยะลาได้จัดขึ้น โดยการจัดทำถุงยังชีพซึ่งประกอบด้วย สิ่งของอุปโภค-บริโภค และ ยาเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้กำลังพลของหน่วยนำไปมอบให้กับประชาชนกลุ่มดังกล่าวในพื้นที่เป้าหมาย ในโอกาสที่ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ร่วมกับ ชุดแพทย์เคลื่อนที่ ชุดหมอเดินเท้า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพตำบล และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน ตลอดจนเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนที่จะนำไปสู่ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาต่อไป