วันศุกร์, 9 มิถุนายน 2566

กฎหมายความมั่นคง เกราะป้องกันสิทธิและความปลอดภัยของคนในพื้นที่

24 ธ.ค. 2020
1089

“กฎหมายความมั่นคง” หมายถึงกฎหมายที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐ “เป็นกรณีพิเศษ” นอกเหนือจากที่ให้ไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ป.วิอาญา) ทั้งนี้เพื่อแก้ไข ควบคุม หรือยุติปัญหาหรือการกระทำที่กระทบต่อความมั่นคงในประเทศ สำหรับกฎหมายความมั่นคงที่ใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มีอยู่ด้วยกัน 3 ฉบับ คือ

ฉบับที่ 1 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457 เป็นกฎหมายที่เน้นความรวดเร็วเพื่อประโยชน์ในการระงับเหตุการณ์ร้ายแรงให้สงบโดยเร็ว

ฉบับที่ 2 พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พุทธศักราช ๒๔๕๘ เป็นกฎหมายที่เน้นการป้องกันและปรับเปลี่ยนทัศนคติให้กับผู้หลงผิด ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการขยายผล ให้ข้อมูลกลุ่ม เครือข่ายและแนวร่วม ผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ และที่สำคัญจะเป็นกฎหมายที่มีความยุติธรรมโดยให้อำนาจทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร และอยู่ในอำนาจการควบคุมของศาลยุติธรรม

ฉบับที่ 3 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พุทธศักราช 2551 เป็นกฎหมายที่เน้นการเปิดโอกาสให้คนที่กระทำความผิดสามารถกลับตัวกลับใจเข้ามาร่วมพัฒนาประเทศได้

ซึ่งกฎหมายทั้ง 3 ฉบับนี้ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการนำมาใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เนื่องจากเป็นพื้นที่พิเศษที่ต้องใช้การผสมผสานกฎหมายทั้งข้อดีและข้อเสียเข้าด้วยกัน

กฎหมายความมั่นคงส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือไม่?
การประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบในการใช้ชีวิตประจำวันแต่ประการใด ยังคงใช้วิถีชีวิตเยี่ยงปกติสุขเหมือนกับพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์ทางอ้อมจากการใช้กฎหมายความมั่นคง เนื่องจากได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่รัฐที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น และเป็นการจำกัดเสรีของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ทำให้โอกาสในการก่อเหตุร้ายกระทำได้ยากขึ้น อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการเปิดโอกาสให้ผู้หลงผิดได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ โดยไม่ต้องหวาดระแวงว่าจะถูกกดดันจากแนวร่วมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง

ถ้ามองอีกแง่มุมหนึ่งการประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงของรัฐเป็นขั้นตอนหนึ่ง เพื่อมุ่งแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กลับมาสงบสุขดั่งเดิม ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญกว่าการใช้กำลังทหารหรืออาวุธมาต่อสู้ทางยุทธวิธีแบบตาต่อตาฟันต่อฟัน แต่ยังมีกลุ่มแนวร่วมขบวนการค่อยให้ข้อมูลที่บิดเบือนเพื่อให้มีการยกเลิกกฎความมั่นคง ที่เปรียบเสมือนเกราะป้องกันสิทธิและความปลอดภัยของคนในพื้นที่ …


——————————————