วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566

28 ธันวาคม วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กองทัพภาคที่ 4 ประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

 

กองทัพภาคที่ 4 ประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

วันนี้ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 06.10 น. พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในการประกอบพิธีถวายราชสักการะ และบรวงสรวงพระบรมรูป สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นครองราช ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

โดยมีการวางพานพุ่มถวายราสักการะ กล่าวราชสดุดีเทิดพระเกียรติ และพิธีทางศาสนา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีข้าราชการทหารหน่วยภายในค่ายวชิราวุธ และสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 4 ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

 

 

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระราชสมภพเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2277 ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 มีพระนามเดิมว่า “สิน” พระบิดาเป็นนายอากรบ่อนเบี้ย มีบรรดาศักดิ์เป็นขุนพัฒน์ส่วน พระมาดาชื่อ นกเอี้ยง ภายหลังได้รับสถาปนาขึ้นดำรงพระอิสริยยศเป็น กรมพระเทพามาตย์ เมื่อเจริญวัย ได้เข้ารับการศึกษา และรับราชการ จนได้รับโปรดเกล้า ฯแต่งตั้งเป็น “หลวงยกกระบัตรเมืองตาก” ผู้สำเร็จราชการเมืองกำแพงเพชร ในห้วงเวลาที่กำลังพลของพม่าได้ยกเข้ามาประชิดประตูคูเมือง ได้รวบรวมไพร่พลตีฝ่าวงล้อมของพม่าออกจาก กรุงศรีอยุธยา ไปตั้งหลักที่จันทบุรี เพื่อหาโอกาสเข้ามากอบกู้เอกราชต่อไป และเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2310 กรุงศรีอยุธยาได้ถูกพม่าตีแตก ขุนนางและราษฎรต้องตกอยู่ในสภาพบ้านแตก คนไทยต่างพากันตั้งตัวเป็นใหญ่ ซึ่งต่อมาพระยาตากสิน ได้นำกำลังเข้าปราบเพื่อรวมพลังคนไทยในการกอบกู้เอกราชกลับคืนจากพม่า จนประสบความสำเร็จในการรบ และ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2310 พระยาตากสิน ได้สถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นเมืองหลวง แล้วปราบดาภิเษกขึ้นเป็น พระเจ้าแผ่นดินมีพระนามว่า “สมเด็จพระเจ้าตากสิน” พระราชกรณียกิจที่สำคัญในรัชสมัยของพระองค์ คือการรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่น ในสมัยของพระองค์ได้โปรดเกล้า ฯ ให้มีการยกฐานะเมืองนครศรีธรรมราช ขึ้นเป็นเมืองประเทศราช ทั้งนี้ เพราะพระองค์มีพระบรมราโชบายให้เมืองนครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางสำคัญของไทย ในการควบคุมดูแล และขยายอาณาเขตต่อไปทางภาคใต้   พระองค์เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2325 ขณะสิริพระชนมายุได้ 48 พรรษา พระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณที่นับเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อปวงชนชาวไทย ในการกอบกู้เอกราชของชาติไทย การสร้างชาติบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่น ชาวไทยจึงพร้อมใจถวายพระราชสมัญญา “มหาราช” แด่พระองค์ และในวันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ ปวงชนชาวไทยจะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ตลอดไป 

 

 

สำหรับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายในค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 พลโท ปราการ ชลยุทธ  แม่ทัพภาคที่ 4 ในขณะนั้น ได้ดำริให้ดำเนินการปรับปรุงพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช “ทรงนั่งบัลลังก์” ใช้ปูนปั้นสดเป็นวัสดุในการปั้น จัดสร้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตรงกับวันสถาปนากองทัพภาคที่ 4 ครบรอบ 40 ปีเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 โดยได้รับความร่วมมืออนุเคราะห์ข้อมูลและความรู้ด้านประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ จากสำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช และอัญเชิญประติมากรรมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงนั่งบัลลังก์ มาประดิษฐาน ณ ที่ตั้งศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอก อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น กรุณาเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ข้าราชการทหารและประชาชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ น้อมรำลึกถึงวีรกรรมในการกู้ชาติให้กับชนชาติไทย ให้เป็นที่เคารพสักการะสืบไป