วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

ยะลาปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

30 ธ.ค. 2020
468

เมื่อวันที่ (29 ธันวาคม 2563) ที่บริเวณหน้าศาลากลางยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 และงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งในครั้งนี้ จังหวัดยะลากำหนดจัดงาน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย งานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี 2563 เพื่อรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักรู้และเตรียมความพร้อมของประชาชนในการรับมือจากภัยพิบัติทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากมนุษย์ รวมถึงปลูกจิตสำนึกการดำเนินชีวิตที่ปลอดภัยและพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัย เป็นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยและ ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

นอกจากนี้ ยังได้มีการปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 จังหวัดยะลา ซึ่งปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมากโดยเน้นการบูรณาการทุกภาคส่วนให้ร่วมปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จากสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละปีมีจำนวนมากก่อให้เกิดความสูญเสียแก่เยาวชนและประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีวันหยุดราชการต่อเนื่องหลายวัน และเป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา รวมทั้งเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดเป็นผลให้ปริมาณการใช้รถใช้ถนนบนทางหลวงสายหลักและสายรองเป็นจำนวนมากทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าในช่วงปกติ

ทั้งนี้ การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  2564 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการการปฏิบัติงานเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคน ถนน ยานพาหนะและสิ่งแวดล้อม ให้เหลือน้อยที่สุด โดยการเฝ้าระวัง จัดตั้ง “จุดตรวจ ด่านตรวจ จุดบริการประชาชนและด่านชุมชน” เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ของจังหวัดยะลา ซึ่งดำเนินการช่วงเข้มข้นระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564

————————-