วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

เศรษฐกิจพอเพียงผู้ต้องขังเรือนจำกลางยะลา “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง”

05 ม.ค. 2021
522

 เมื่อวันที่ (4 ม.ค. 64) ที่ เรือนจำกลางยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางยะลาที่ผ่านการอบรม รุ่นที่ 2/1โดยมีผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมในรุ่นนี้จำนวนจำนวน 107 คน

นายรื่นเริง นุ่นสง ผู้บัญชาการเรือนจำกลางยะลา กล่าวว่า การฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 2/1 เรือนจำกลางยะลา มีผู้ต้องขังเข้ารับการฝึก จำนวน 107 คน แยกเป็นผู้ต้องขังชาย 89 คน ผู้ต้องขังหญิง 18 คน ฝึกอบรมเป็นระบะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึง 3 มกราคม 2564 แบ่งขั้นตอนในการฝึก 3 ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นที่ 1 การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

ขั้นที่ 2 การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การออกแบบแนวความคิดการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคม ลงบนกระดาน การสร้างต้นแบบบนพื้นที่จำลอง และวางแผนการปลูกป่า

3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น การปฏิบัติในพื้นที่จริง ตามทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน

ขั้นที่ 3 การสรุปและการประเมินผล ซึ่งผลการอบรมโครงการ ผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 107 คน อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก

ทั้งนี้ การได้รับการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง” และความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ น้อมนำพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้ให้แก่ผู้อื่น สามารถคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป.

————————–