วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จชต. เน้นใช้ชุมชนบำบัด ตั้งเป้าขยายผล ครอบคลุม 288 ตำบล 

           

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564   พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และรับทราบนโยบายแผนการปฏิบัติงานเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 

 

 

โดยมี สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9, ผู้แทนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชานแดนภาคใต้, ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส และสงขลา, ผู้แทนจากกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

           

ภายหลังการประชุม  พลโท เกรียงไกรฯ ได้สั่งการ 1) เรื่องการป้องกันโดยใช้กระบวนการสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเยาวชนกลุ่มเสี่ยง  โดยใช้เครือข่ายกลุ่มสมาชิกญาลันนันบารูเข้าไปสร้างการรับรู้ให้กับเยาวชนในพื้นที่  2) ด้านการปราบปราม ได้กำหนดแนวทางอย่างเข้มงวด ทั้งผู้ค้ารายย่อย ผู้ค้ารายใหญ่ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในการปราบปราม เพื่อตัดวงจรระหว่างผู้เสพกับผู้ค้าโดยเจ้าหน้าที่และทุกภาคส่วนต่างๆ ได้ดำเนินการติดตามจับกุมอย่างต่อเนื่อง

 

 

 3) สำหรับการบำบัด จะใช้แนวทางการบำบัด Camp 35 เชื่อมโยงต่อกับกระบวนการชุมชนบำบัดยาเสพติด (CBTx) ซึ่งเป็นกระบวนการโดยใช้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยมีชุมชนต้นแบบของ ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  ตั้งเป้าอย่างน้อย จังหวัดละ 1 ตำบล ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และขยายให้ครบ 288 ตำบล ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโอกาสต่อไป ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อกำหนดของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19