วันจันทร์, 5 มิถุนายน 2566

กิจกรรมเปิดค่ายคืนคนดีสู่สังคม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งผู้เสพและผู้ค้ายาเสพติด

นโยบายเร่งด่วนของแม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด

السياسات العاجلة لقادة العسكر المنطقة 4 ومدير الأمن الداخلي المنطقة 4   في حل مشاكل المخدرات

 โดยมีการปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้

๑) ด้านการบังคับใช้กฎหมาย  มุ่งดำเนินการต่อผู้ค้าในระดับต่างๆ โดยให้ความสำคัญเร่งด่วนกับผู้ค้ารายย่อยซึ่งเป็นปัญหาและสาเหตุหลักของการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน

๒) ด้านการบำบัดรักษา  มุ่งเน้นใช้มาตรการทางสังคม โดยใช้ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน เข้าดำเนินการในหมู่บ้านภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้นำสี่เสาหลัก และเวทีสภาสันติสุขตำบล เพื่อค้นหาผู้เสพเข้ารายงานตัวสู่กระบวนการคัดกรอง, บำบัดรักษา, ติดตามดูแลในชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยแบ่งระดับความรุนแรงเป็น ๓ กลุ่ม  คือ กลุ่มผู้ใช้, กลุ่มผู้เสพ และกลุ่มผู้ติด  เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ดังนี้

 (๑) กลุ่มผู้ใช้, ผู้เสพ :  ส่งเข้าบำบัด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน และฟื้นฟูโดยใช้หลักศาสนา

 (๒) กลุ่มผู้ติด :  ส่งเข้าค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด ตามหลักสูตร ๑๒ วัน (CAMP ๑๒) และ หลักสูตร ๓๕ วัน (CAMP ๓๕) หรือส่งเข้าบำบัดที่โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ และกรณีเป็นผู้ติดซับซ้อน ให้ส่งโรงพยาบาลธัญญารักษ์ หรือโรงพยาบาลจิตเวชต่อไป

 (๓) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  มุ่งดำเนินการต่อผู้ผ่านการบำบัด และหายขาดจากการติดยาเสพติดมาฝึกอบรมวิชาชีพตามความต้องการและความสมัครใจ มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

من خلال الإجراءات الهامة التالية:

1) إنفاذ القانون وهويهدف إلى تجار المخدرات على المستويات مع التركيز عاجل على تجار المخدرات الصغار وهي مشكلة والسبب الرئيسي لإنتشار المخدرات في القرى.

2) العلاج وهويركز على استخدام التدابير الاجتماعية بإستخدام فريق عملية الشؤون المدنية لتنفيذ في القرى في إطار المشاركة المجتمعية وقائد الدعائم الاربعة والمرحلة مجلس السلام بالقرية للعثور متعاطي المخدرات بالنسبة لهم لتقريرأنفسهم والدخول في عملية الفحص والعلاج ورصد والرعاية في المجتمع وتحسين نوعية الحياة بتقسيم شدة المخدرات إلى 3 مجموعات  وهي المستخدمون ومتعاطوون ومدمنون المخدرات لدخول عملية العلاج على النحو التالي

(1) مجموعة المستخدمين ومتعاطيين المخدرات التي تحت المشاركة المجتمعية واستعادة لهم بإستخدام التعاليم الدينية.

(2) مجموعة المدمنين فأرسلهم إلى معسكر إعادة التأهيل لدورة 12 يومًا (CAMP12) ودورة 35 يومًا (CAMP 35) أو أرسلهم إلى المستشفي المجتمعية أو المستشفي المركزأو المستشفي العامة وفي حالة المدمن المعقد ، فإرسالهم إلى مستشفى تانيارك أو مستشفى الطب النفسي.

(3) تنمية نوعية الحياة فيهدف إلى الأشخاص الذين شفاؤهم من إدمان المخدرات على تدريب مهني وفقًا لحاجتهم واستعداده لتحقيق وظيفة وأفضل نوعية الحياة

 

———————————————