วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกทบทวนทหารพรานหญิงจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2564)​ เวลา 16.00 น. ที่ กองอำนวยการฝึก ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี ค่ายมหาจักรีสิรินธร อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางเยี่ยมชมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกของหลักสูตรการฝึกทบทวนหมู่ทหารพรานหญิง รุ่นที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการอบรมเจ้าหน้าที่โครง และอาสาสมัครทหารพรานหญิง ที่ได้รับการบรรจุ และปฏิบัติงานในหน่วยทหารพรานทุกหน่วยของ กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีภาพลักษณ์ของการลดความรุนแรง (Down size) และคงสภาพความเข้มแข็ง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงอนุรักษ์กำลังรบให้ดำรงต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์สูงสุด
 
 
? สำหรับหลักสูตรการฝึกทบทวนหมู่ทหารพรานหญิง จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น มีผู้เข้ารับการฝึกทั้งสิ้น จำนวน 91 นาย ระยะเวลาในการฝึกจำนวน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 -​ 17กุมภาพันธ์ 2564 โดยแบ่งการฝึกออกเป็น 7 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การฝึกทบทวนบุคคลท่าเบื้องต้น และการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ขั้นที่ 2 ทักษะการใช้อาวุธ/การยิงปืนฉับพลัน ขั้นที่ 3 วิชาทหารทั่วไป และยุทธวิธี ขั้นที่ 4 การฝึกเฉพาะหน้าที่ตามตำแหน่ง ขั้นที่ 5 การอบรม ขั้นที่ 6 การฝึกภาคสนามทางยุทธวิธี 24 ชั่วโมง​ โดยไม่มีการส่งกำลังบำรุง ยกเว้นน้ำ และ ขั้นที่ 7 การตรวจสอบ/ประเมินผล และรายงาน ทั้งนี้เพื่อให้กำลังพลได้มีโอกาสทบทวน นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ ทักษะการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ ทั้งกลางวันและกลางคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง นำไปสู่การแก้ปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ก่อนเดินทางเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลของ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 5 ขณะทำการซักซ้อมฝึกภาคที่ตั้ง เพื่อเตรียมตัวเข้ารับการฝึกภาคกองร้อยประจำปี 2564 ของกรมทหารราบที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าต่อไป