วันจันทร์, 8 มีนาคม 2564

ชาวบ้านบาโงย ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว สืบทอดวิถีชุมชน ชาวนาไทยดั้งเดิม

18 ก.พ. 2021
98

วันที่ 18 ก.พ.64 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย เดินหน้าส่งเสริม ชาวบ้าน ลงแขกเกี่ยวข้าว อนุรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความสามัคคีและสมานฉันท์ในชุมชน  จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ที่แปลงนาข้าว หมู่ที่ 3 บ้านปาโล๊ะ ตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ซึ่งมีชาวบ้าน ครู นักเรียน ในพื้นที่ ต.บาโงย เข้าร่วมอย่างคึกคัก

สำหรับกิจกรรม มีการร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว  โดยประธานในพิธี นายปล้อง เรืองสังข์ ปลัดอำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายยาการียา ซิมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย ได้นำส่วนราชการ หน่วยงาน อบต.บาโงย เจ้าหน้าที่ทหารรวมทั้งชาวบ้าน ร่วมกันเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงนา โดยการใช้และในการเก็บเกี่ยว   นอกจากนี้ ยังมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเกี่ยวข้าวอย่างถูกวิธี การเก็บรักษาพันธุ์ข้าว และการไถกลบตอซังข้าว โดยสำนักงานเกษตรอำเภอรามัน รวมทั้งการประกวดชาวนาต้นแบบ  การประกวดพันธ์ข้าวดั้งเดิม การประกวดขนมโบราณที่แปรรูปจากข้าว การแข่งขันเกี่ยวข้าว การร่อนข้าว การนวดข้าว และกิจกรรมกินข้าวใหม่ ( มาแกนาซิบารู ) พิธีรับขวัญข้าวใหม่ ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน และมีการทำบุญเลี้ยงข้าวใหม่ให้กับเกษตรกรเพื่อเป็นสิริมงคล อีกทั้งมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องคำสอนอิสลามกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายยาการียา ซิมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย  บอกว่า การจัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ทาง อบต.บาโงย ได้จัดอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีที่ 6 ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ชาวนา ได้ทำนาอย่างถูกวิธี และก็ลดปัญหานาร้างในพื้นที่ ของ ต.บาโงย ซึ่งมีเนื้อที่ปลูกข้าวเกือบ สองพันไร่ โดยก่อนหน้านี้ มีนาร้างจำนวนมาก เมื่อทาง อบต.บาโงย ได้เข้ามาส่งเสริมการทำนา นาร้างก็ลดลง การทำนาเพิ่มขึ้นประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือก็จะเป็นนาร้างซึ่งไม่มาก โดยชาวบ้านได้เห็นความสำคัญของการทำนา  ถึงแม้นว่าจะขายไม่ได้ แต่อย่างน้อยก็สามารถนำไปกินเป็นอาหารของตัวเอง และในครอบครัว เพื่อช่วยบรรเทาภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้ก็ยังเป็นการสืบทอดวิถีชุมชนดั้งเดิม ที่มีความเอื้ออาทร มีความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล ร่วมมือกันในการทำกิจกรรมต่างๆ ของเพื่อนบ้านและของชุมชน  ตลอดจนยังเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การเกี่ยวข้าว ให้ดำรงอยู่ รักษา ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และ ชาวบ้านสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ไม่ถูกกลืน

 นายยาการียา ซิมะ ยังบอกอีกว่า ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ได้หันมาทำนาเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวครั้งนี้ มีนักเรียน จาก 3 โรงเรียนในพื้นที่ ต.บาโงย มาเรียนรู้ และมาร่วมกันในการลงแขกเกี่ยวข้าว ส่วนตามโรงเรียนต่างๆ ก็ได้มีการส่งเสริมการทำนาให้กับนักเรียน เช่น ร.ร.บ้านยือโร๊ะ ต.บาโงย ผอ. ได้ทำนา นำข้าวที่ได้จากการทำนาไปเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียน ร.ร.บ้านบาโงยก็เช่นกัน ทำนาจากนาของชาวบ้านที่ร้างไม่มีใครทำ เอามาทำนาและไปเป็นอาหารกลางวัน ให้เด็ก ๆ

 

———————