วันอาทิตย์, 28 พฤษภาคม 2566

ควบคุมพื้นที่ให้มีความปลอดภัย พร้อมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อนในพื้นที่

วันที่ 28 ก.พ.64 พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 อําเภอเจาะไอร้อง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 10 อําเภอแว้ง และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการของผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในการกำหนดมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 แนวทางการใช้กำลังของชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ เจ้าหน้าที่โครง ชุดคุ้มครองตำบล การควบคุมพื้นที่ป่าภูเขาและการดูแลเข้มงวดตามแนวชายแดน เป็นต้น

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กล่าวว่า ขอให้กําลังพลมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง รวมถึงมีระเบียบวินัย ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทโดยเด็ดขาด พร้อมเน้นย้ำการควบคุมพื้นที่โดยใช้แผนรักษาความปลอดภัยตําบลตามยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม และการขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่โดยบูรณาการการทํางานกับศูนย์ปฏิบัติการอําเภอ และการป้องกัน สกัดกั้นชายแดน โดยกําชับในเรื่องการควบคุมบุคคล อาวุธ วัตถุระเบิด ยาเสพติด และส่ิงผิดกฎหมายต่าง ๆ ตามแนวชายแดน ไม่ให้เข้ามาในพื้นที่โดยเด็ดขาด

———————–