วันจันทร์, 5 มิถุนายน 2566

แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่พร้อม เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก ติดตามประเมินผล และระบบการฝึก ให้สอดรับภารกิจ รักษาความมั่นคงปลอดภัยพื้นที่จชต.

02 มี.ค. 2021
351

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท​ เกรียงไกร​ ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้การต้อนรับ พลโท วิสันติ​ สระศรีดา เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก พร้อมคณะ ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยม ศูนย์ประเมินผล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย และรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของศูนย์ เพื่อให้สอดรับกับนโยบาย ภารกิจในด้านการสร้างความเข้าใจ ด้านการพัฒนา ด้านความมั่นคง และด้านการสร้างสภาวะแวดล้อมให้เกื้อกูลตามแนวทางสันติวิธี สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในการขับเคลื่อนการบูรณาการแผนงานโครงการต่าง ๆ ก่อนเดินทางไปยัง ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี ค่ายมหาจักรีสิรินธร อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ และการฝึกของหน่วย ตรวจมาตรฐานการฝึกตามสนามการฝึกต่าง ๆ ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติจริง ให้สอดรับกับระบบ และนโยบายการฝึกทักษะการป้องกันตนเอง และรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สูงสุด

โดย พลโท​ เกรียงไกร​ ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ให้การต้อนรับและร่วมประชุมรับฟังผลการดำเนินการ ก่อนลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของหน่วยต่าง ๆ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ นโยบายและแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้หน่วยขับเคลื่อนงานตามแผนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมตามความมุ่งหมายของกองทัพบกในการพัฒนาคน พัฒนาหน่วยต่อไป

———————–