วันจันทร์, 5 มิถุนายน 2566

ทหารพราน 47 เร่งมือซ่อมแซม “ฝายมีชีวิต” เพื่อแก้ปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วมด้วยคนในชุมชน

10 มี.ค. 2021
407

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพล ร่วมกับ ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างของ “ฝายมีชีวิต” อันดับที่ 1025 ในพื้นที่ เทศบาลตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง โดยยึดหลักตามศาสตร์พระราชา และดึงความร่วมมือทุกภาคส่วน ตามแนวทางประชารัฐ โดยจะเน้นชุมชนเป็นหลักสำคัญ เพราะคือผู้ที่ใกล้ชิดแหล่งน้ำ ต้องเป็นผู้รักษาและรับประโยชน์มากที่สุด ซึงทุกครั้งที่ไปทำฝายจะได้เห็นรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และการช่วยเหลือเอื้ออาทรกันทั้งหมู่บ้าน ทั้งคนนอกที่ไปช่วย จึงเรียกได้เต็มปากว่า ฝายมีชีวิตและคือการปรองดองที่แท้จริง

สำหรับฝายมีชีวิตอันดับที่ 1025 ในพื้นที่ เทศบาลตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ถือเป็นการร่วมแรงร่วมใจ ของชาวบ้านในพื้นที่ได้สร้างฝายมีชีวิต ด้วยหลักการของฝายที่ว่า “คนไม่ได้สร้างฝาย แต่ฝายสร้างคน” ซึ่งการสร้างฝายมีชีวิตยึดหลักการปรองดองกับธรรมชาติให้มากที่สุด เพื่อให้ชุมชนใช้งานได้จริงเน้นโครงสร้างและรูปแบบ ให้ใช้ได้กับทุกสภาพภูมิประเทศและวัสดุที่หาใช้งานได้ง่ายในชุมชนเป็นวัสดุธรรมชาติทั้งหมด ฝายมีชีวิตใช้ทุนท้องถิ่นเป็นวัตถุดิบในหมู่บ้านและแรงงานชาวบ้าน ช่วยกันสร้างบริหารและซ่อมแซมฝ่ายของตนเองซึ่งถือเป็นนวัตกรรมชุมชน ได้มาเรียนรู้ข้อมูลน้ำของชุมชนสร้างความเข้มแข็งให้เกิดในระดับฐานราก หรือเป็นการแก้ปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมด้วยชุมชนเอง

 

————————–