วันจันทร์, 5 มิถุนายน 2566

แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมประชุมขับเคลื่อนงานเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

10 มี.ค. 2021
285

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมน้ำพราว 1 โรงแรม CS ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) ครั้งที่ 4/2564 เพื่อรับทราบข้อมูลและความคืบหน้าของกระบวนการพูดคุยสันติสุข และการดำเนินงานด้านต่างๆ ของคณะประสานงานระดับพื้นที่ตามความรับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนงานการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะหัวหน้าคณะประสานงานระดับพื้นที่ ได้ร่วมรับฟังการประชุมหารือ ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการทำงานของคณะและได้ตอบข้อซักถามของผู้ร่วมประชุม โดยกล่าวว่า วันนี้คณะทำงานทั้ง 9 กลุ่มจะได้พูดคุยหารือกัน เพื่อจะได้นำเสนอเรื่องใหม่ ๆ ในแต่ละพื้นที่จากเวทีพูดคุยเพื่อเข้าสู่การพิจารณา ให้ภาครัฐมีการสนับสนุน ส่งเสริม หรือปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนร่วมรับทราบข้อมูล ความคืบหน้าของผู้แทนในการพูดคุยภายในประเทศในการลดระดับความรุนแรงให้เกิดความสันติสุข เห็นต่างกันบ้าง หนักบ้างเบาบ้างเป็นธรรมดา ทุกคนมีเวทีในการแสดงความคิดเห็น นี่คือความสวยงามในการรองรับการพูดคุยสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นความปรารถนาของทุกคน หลายคนมีมุมมองที่แตกต่างกันแต่หนทางเดียวคือความสุขสงบในพื้นที่ ทุกคำถาม ทุกคำตอบ ทุกประสบการณ์ที่มาแชร์ความรู้สึกกันเป็นสิ่งมีคุณค่า เป็นความสุข เป็นคำตอบของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง

สำหรับคณะประสานงานระดับพื้นที่ หรือ สล.3 ที่มาประชุมกันในวันนี้ ประกอบไปด้วย 9 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานความมั่นคงและองค์กรภาครัฐ,กลุ่มงานศาสนาและวัฒนธรรม,กลุ่มงานการศึกษา,กลุ่มงานวิชาการ,กลุ่มงานพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก,กลุ่มงานเด็กเยาวชนและสตรี,กลุ่มงานสื่อสารมวลชนการสื่อสารและเทคโนโลยี,กลุ่มงานยุติธรรม และกลุ่มงานปกครองท้องที่ท้องถิ่น เพื่อที่จะทำการรวบรวมข้อมูลและนำเสนอ เข้าที่ประชุมใหญ่ ให้ได้มาซึ่งงานในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป.

 

—————————