วันอาทิตย์, 28 พฤษภาคม 2566

วชช.ยะลา นำนักศึกษา “ลงแขกเกี่ยวข้าว” สืบสานวิถีทำนาดั้งเดิม สร้างพลังสามัคคี

วิทยาลัยชุมชน ยะลา เดินหน้าฟื้นฟู อนุรักษ์สืบสานวิถีทำนาไทย ภูมิปัญญาพื้นบ้าน นำนักศึกษา ปี 1 วิชาเอกเทคโนโลยีการเกษตร  กลุ่มนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. จำนวน 20 คน ลงพื้นที่เรียนรู้การทำนาแบบดั้งเดิม ลงแขกเกี่ยวข้าว ในแปลงนา ม.3 ต.โกตาบารู  อ.รามัน จ.ยะลา ร่วมกับชาวบ้าน ชุมชนปาโงตาแย  เพื่อจะได้เห็นกระบวนการทำนาในอดีต หลัง 4 เดือนก่อนหน้านี้ ได้เรียนรู้วิธีการดำนา จนต้นข้าวเติบใหญ่ และถึงฤดูเก็บเกี่ยว ตลอดจน ยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ  ซึ่งกิจกรรมนี้ ได้สร้างความสนุกสนานให้กับบรรดานักศึกษา ที่ได้เข้าร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวกับแกละ ขณะที่ บางคน เพิ่งจะได้มีโอกาสได้เรียนรู้เป็นครั้งแรก ก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ทาง วชช.ยะลา ได้จัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้น เพื่อสืบสานการทำนาแบบดั้งเดิม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา กล่าวว่า ทาง วชช.ยะลา ได้เลือกชุมชนปาโงตาแย  เป็นสถานที่จัดกิจกรรมเรียนรู้การทำนาแบบดั้งเดิม เนื่องจากมีความพร้อมหลายอย่าง จะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน การทำนา จ.ยะลา ค่อยๆ หายไป ชาวบ้านหันไปทำอาชีพอื่น ทำสวนยางพารา ปาล์ม ผลไม้ แต่ชุมชนปาโงตาแย  ยังยืนหยัดทำนา มีกลุ่มที่เหนียวแน่นที่จะสืบสานการทำนาของบรรพบุรุษไว้ ซึ่งก็เข้ากับหลักเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเองก่อน ทำเพื่อพอมีพอกิน คือ ทำนาโดยไม่ต้องซื้อข้าวสาร จะได้ประหยัด การทำให้รายได้มีอยู่ สามารถนำไปใช้จ่ายอย่างอื่น ได้อีก ที่สำคัญผู้นำกลุ่มมีความเหนียวแน่นระดับหนึ่ง ทาง วชช.ยะลา ก็เพียงแต่ เข้ามาส่งเสริม กระตุ้นเอาความรู้ใหม่ๆ เข้ามาเปลี่ยนทัศนคติบางอย่างให้ทางชุมชน เท่านั้น ชาวชุมชนก็จะมีการสืบสาน ต่อไป

นอกจากนี้ ทาง วชช.ยะลา ได้มีการพุดคุยกับกลุ่มทำนา จัดตั้งกลุ่มพืชหลังนาด้วย เพราะการทำนา ทำได้ปีละครั้ง ฉะนั้นจะต้องมีอาชีพอื่นเสริม ซึ่งทาง วชช.ยะลา ได้ทำโครงการรองรับด้วย โดยให้อาจารย์ประจำหลักสูตรดูแล โดยเฉพาะชุมชนบ้านปาโงตาแย   เชื่อว่าจะส่งผลให้ชาวบ้านมีการทำนาเพิ่มขึ้น

นายอับดุลรอนิง กามาเซะ เจ้าของแปลงนา / ประธานชุมชน กล่าวว่า การเข้าไปมีส่วนร่วมกับทาง วชช.ยะลา นั้น ได้ประสานกันโดยตลอด ตั้งแต่การนำนักศึกษามาดำนา จนมาถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งทาง วชช.ก็ได้ให้ความรู้ในการดูแล ใส่ปุ๋ย ด้วย

ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการทำกิจกรรมเรียนรู้การทำนาแบบดั้งเดิม กิจกรรมรูปแบบนี้จะหาได้ยาก ปัจจุบันต่างคนต่างทำ วันนี้ ทางวชช.ยะลา ได้นำนักศึกษา มาร่วมทำกิจกรรมเกี่ยวข้าว ก็ได้ประสานชาวบ้านให้มาเข้าร่วม ซึ่งเป็นลักษณะแบบการลงแขกเกี่ยวข้าว   สำหรับที่นานี้ เป็นที่นาของตนเองที่ได้รับมรดกจากพ่อ แม่ เกือบ 1 ไร่ ก่อนหน้านี้ตนเองไปทำงานที่อื่น ไม่มีเวลาทำนาเอง ปล่อยเป็นนาร้าง เกือบ 10 ปี ล่าสุดฤดูกาลทำนาปีนี้ ก็ได้รื้อที่นาร้าง ปรับพื้นที่มาทำนาใหม่ โดยได้ประสานกับทาง วชช.ยะลา เพื่อให้มาทำกิจกรรมตรงนี้ ซึ่งทางวชช.ก็ได้ร่วมมือกับทางเทศบาลโกตาบารู อยู่แล้ว

หลังจากนี้ ตนเองก็จะสืบสานการทำนาต่อไป และอยากเชิญชวนให้ทุกคนได้หันมาสืบสานการทำนา ถ้าปล่อยเป็นนาร้าง ก็จะได้ด้านปศุสัตว์ อย่างเดียว เลี้ยววัวตามพื้นที่นาร้าง ไม่ได้ข้าว และไม่ได้ตอบโจทย์ ในน้ำมีปลาในนามีข้าวได้

———————