วันจันทร์, 5 มิถุนายน 2566

กองทัพไทย เริ่มผลิตอาวุธใช้เอง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในระดับสากล

เมื่อวันที่ 9 มี.ค.64 ปลัดกลาโหม ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ 4 เหล่าทัพ สั่งซื้อ-สั่งจ้าง ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ป้องกันประเทศ ที่กลาโหม ผลิต-สร้าง ได้เอง ลดการนำเช้า- ซื้อจากต่างประเทศ พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ  ทั้ง ปืนใหญ่ขนาด 155 มม.อัตตาจรล้อยาง -เครื่องยิงลูกระเบิด 120 มม.อัตตาจร ล้อยาง-ระบบดึงอัตโนมัติ-กระสุนปืนใหญ่ 105, 155 มม.แบบออโตเมชั่น -วิจัย พัฒนาปืนเล็กยาว 5.56 มม. และปืนพก 11 มม. เพื่อเป็น “ปืนต้นแบบ ของกลาโหม

-ผลิตระบบกล้องวงจรปิดเชิงอุตสาหกรรม ด้านความมั่นคง 

-ผลิตแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน

การลงนามครั้งนี้ มีกรอบความร่วมมือ 4 ปี ตั้งแต่ปี 2564 – 2567 ถือเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ที่กำหนดให้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายลำดับที่ 11  S – Curve 11 ที่เป็นการเปิดแนวคิดใหม่ในการปฏิรูปอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและห่วงโซ่การผลิต เสริมสร้างความพร้อมรบ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทัพเพื่อให้เป็นหลักประกันความมั่นคง  รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ในระดับสากลต่อไป.

 

————————