วันพฤหัสบดี, 8 มิถุนายน 2566

ผอ.ศปพร. เดินหน้าพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่นราธิวาส

วันที่ 14 มี.ค.64 พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยพันเอก ยุทธนา สายประเสริฐ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151/หัวหน้าคณะทำงานที่ 3 พันเอกกำธร ศรีเกตุ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 และผู้เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างบ้านไอร์บือแต อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

สมาชิกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ได้น้อมนำ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

โดยสมาชิกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ในแต่ละครัวเรือนจะปลูกพืชหมุนเวียน เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลา เพื่อไว้บริโภคภายในครัวเรือน เหลือจากการบริโภคก็จะนำไปขายสร้างได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ก่อเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ทำให้สถานศึกษา โรงเรียน เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ให้ความสนใจเข้ามาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก

พลตรี ไพศาล กล่าวว่า โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างบ้านไอร์บือแต มีที่ตั้งโอบล้อมด้วยธรรมชาติ และภูเขา สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในพื้นที่ จึงสามารถบูรณาการสร้างรายได้ให้กับประชาชน ในรูปแบบชุมชนเพื่อชุมชน เป็นห่วงโซ่เศรษฐกิจในพื้นที่โดยรอบ ภายใต้พหุวัฒนธรรม เป็นชุมชนที่เข้มแข็งจนสามารถพึ่งพาตนเองได้

โอกาสเดียวกันนี้ ยังได้ติดตามการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภค/บริโภค และระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เยี่ยมเยียนพร้อมมอบสิ่งของให้แก่ครอบครัวชนเผ่าซาไก ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ บ้านไอร์บือแต และเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ “ล่องแก่งไอร์บือแต”  ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ บ้านไอร์บือแต  เป็นสถานที่พักหย่อนใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และประชาชนที่สนใจเข้ามาท่องเที่ยว

——————————–