วันอาทิตย์, 28 พฤษภาคม 2566

รับมอบพันธุ์ไก่พระราชทาน แก่สมาชิกศูนย์ประชาชนพันธุ์ดี

21 มี.ค. 2021
774

พิธีรับมอบพันธุ์ไก่พระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อ 18 มี.ค.64 เวลา 1330 นายอมร ปรีดางกูร นายอำเภอยะหา (ประธานในพิธี) พร้อมด้วย กองสานใจสู่สันติ ศสว. และส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมกระทำพิธีรับมอบพันธุ์ไก่พระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแจกจ่ายพันธุ์ไก่กระดูกดำและไก่ประดู่หางดำ ให้กับสมาชิกชมรมสานใจสู่สันติ/ศูนย์ประชาชนพันธุ์ดี อ.ยะหา และ อ.กาบัง ณ หอประชุม ศปก.อ.ยะหา จว.ย.ล. วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ประชาชนให้อยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพมีรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

พร้อมกันนี้ได้พบปะพูดคุยประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์สานใจสู่สันติ/ศูนย์ประชาชนพันธุ์ดี ระดับตำบล (290 ศูนย์/ตำบล) กับทุกภาคส่วนเพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน เกิดการจัดการอย่างเป็นระบบและมีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การพอเพียง พอมี พอกิน ควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้าใจให้รู้รักสามัคคีต่อไป