วันอาทิตย์, 28 พฤษภาคม 2566

ความสงบในภาคใต้ เกิดจากความร่วมมือของประชาชนและทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานตามนโยบายแม่ทัพภาค 4 ผ่าน 6 ศูนย์หลัก

         วันนี้แม้ว่าจะยังมีความพยายามในการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในภาคใต้อยู่บ้าง ตามข่าวสารที่ปรากฏ  แต่ในความเป็นจริงแล้วเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ กับ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา  ลดลงมากอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆ ปีที่ผ่านมา  โดยสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มาจาก ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ

             แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้มอบนโยบายงานเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไว้ 5 ข้อ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการสร้างสันติสุขให้กับทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา ซึ่งประกอบด้วย

 1. งานการควบคุมพื้นที่และการบังคับใช้กฎหมาย
 2. งานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 3. งานการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
 4. งานส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
 5. งานการสร้างความเข้าใจ

          จนถึงวันนี้ เวลาผ่านมา 6 เดือน สันติสุขในพื้นที่ได้ปรากฏให้เห็นมากขึ้นชัดเจน จากความร่วมมือของพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนที่ได้แปลงนโยบายงานเร่งด่วน 5 ด้าน ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง  โดยใช้วาทะกรรมเพื่อความเข้าใจง่ายแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ด้วยคำว่า  “ แก้ไขปัญหายาเสพติด/โควิด-19 ให้เป็นรูปธรรม , ระดมสรรพกำลังทำพื้นที่ให้ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัยด้วยไมตรีจิต , เป็นมิตรกับทุกภาคส่วน , รวมใจไทยหนึ่งเดียว , กลมเกลียวสร้างสวรรค์สันติสุข ”  ผ่านศูนย์ต่างๆ จำนวน 6 ศูนย์ ซึ่งประกอบด้วย

 1. ศูนย์เสริมสร้างจิตสำนึก
 2. ศูนย์รักษาความปลอดภัย
 3. ศูนย์เสริมสร้างประชาธิปไตย
 4. ศูนย์สานใจสู่สันติ
 5. ศูนย์ประชาชนพันธุ์ดี
 6. ศูนย์เสริมสร้างจิตอาสา