วันจันทร์, 5 มิถุนายน 2566

รองแม่ทัพภาคที่ 4 ชูธง ศูนย์สานใจสู่สันติสุข ใช้หลักศาสนาสร้างความเข้าใจ

พล.ต.ธิรา แดหวา รองแม่ทัพภาคที่ 4 ชงศูนย์สานใจสู่สันติสุข เปิดรับผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เห็นต่างจากภาครัฐเข้ามอบตัว โดยกล่าวว่า สังคมในพื้นที่ จชต. ประกอบด้วยพี่น้องประชาชนรวมจำนวน 2 ล้านคนเศษ ซึ่ง 80% นั้นนับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้นการดำเนินการสร้างความเข้าใจนั้นต้องใช้เครื่องมือนำคือแนวทางหลักคำสอนของศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง เริ่มปฐมบทตั้งแต่กำเนิดมนุษย์ (ซูเราะฆ์ 49 อายะห์ที่ 13) อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างให้มนุษย์มีความหลากหลายทั้งเผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ ศาสนา เพื่อให้พวกเจ้าได้รักกันและเคารพในความต่าง ซึ่งกันและกัน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข แนวทางการปฏิบัติตนตามแนวทางของท่าน นบีมูฮัมหมัด 5 ประการ (การปฏิญานตน การละหมาด การจ่ายซะกาต การถือศีลอด การบำเพ็ญฮัจน์) และข้อห้ามต่างๆหรือ ฮะรอม โดยคำสอนที่ว่า “มนุษย์ที่ประเสริฐสุด ด้วยการปฏิบัติทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น” อันเป็นการสร้างดารุสลาม/สันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในพื้นที่ จชต. อย่างแท้จริงต่อไป

ทั้งนี้จะนำหลักคำสอนศาสนาอิสลามมาช่วยในการแก้ไขปัญหา และสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้เห็นต่าง และเชิญชวนให้เข้ามอบตัว กลับมาร่วมกันพัฒนาชาติโดยติดต่อผ่าน “ศูนย์สานใจสู่สันติสุข” โดยมีที่ตั้งอยู่ที่ บ้านควนดิน ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นที่พักพิงชั่วคราว (no police land) ของผู้เห็นต่างที่สมัครใจยอมเข้ามอบตัว