วันอาทิตย์, 28 พฤษภาคม 2566

เบตงซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเมืองเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นประชาชนและนักท่องเที่ยว

วันนี้ (25 มี.ค. 64) เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ได้ร่วมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเมืองเศรษฐกิจ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายตามแผนเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ และเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ป้องกันการก่อเหตุในเขตเทศบาลเมืองเบตง

นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง กล่าวว่า การซักซ้อมแผนในครั้งนี้ นอกจากจะซักซ้อมการเผชิญเหตุของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มรูปแบบ เป็นการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงแล้ว ยังเตรียมรับมือการก่อเหตุที่อาจจะเกิดเหตุในพื้นที่เพื่อให้เมืองเบตงซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจและเมืองท่องเที่ยวเป็นพื้นที่ปลอดภัย ป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ รวมถึงประชาชนสามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างเป็นปกติสุข ส่งผลให้ผู้ประกอบการ นักลงทุนและนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้น

————————-