วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

“โรงเรียนประชารัฐ” เปิดโอกาส สร้างความเท่าเทียม สร้างอนาคตการศึกษาให้เยาวชนในพื้นที่ จชต.

31 มี.ค. 2021
1106

วันที่ 29 มี.ค.64 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1(สพป.ยะลา 1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564 ออกเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.ยะลา เขต 1 ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 3 โรงเรียน คือโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ อำเภอรามัน โรงเรียนบ้านพร่อน อำเภอเมือง และโรงเรียนบ้านสะเอะ อำเภอกรงปินัง เพื่อติดตามการบริหารงานโครงการ ว่าดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอโครงการหรือไม่?

ซึ่งโครงการนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)เสนอเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ยากจน นักเรียนที่ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้อุปการะ และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เข้ารับบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงอันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะนำไปสู่การแก้ปัญหาในพื้นที่ต่อไป

สำหรับ คณะกรรมการบริหารงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564 ซึ่ง สพป.ยะลา เขต 1 ได้แต่งตั้งขึ้นทั้ง 3 คณะ ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการบริหารงานโครงการซึ่งทั้ง 3 โรงเรียนอยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในภาคเรียนที่ 1/2564 มีผู้ปกครองให้ความสนใจส่งบุตรหลานไปสมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมากและมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา แต่ไม่สามารถรับนักเรียนได้ทั้งหมดเนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องหอพักนอนที่มีไม่เพียงพอ ผู้ปกครองต้องการให้รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณในส่วนนี้เพิ่มขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน

———————-