วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566

ผบ.ทร.ชมการฝึกยุทธ์การสะเทินน้ำสะเทินบก “ยุทธการพิทักษ์ด้ามขวาน”

วันที่ 31 มี.ค.64 ที่บริเวณชายหาดค่ายจุฬาภรณ์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในค่ายจุฬาภรณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลเรือเอกชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางพร้อมคณะฯ เพื่อรับชมการฝึกปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก กองทัพเรือ 64 ซึ่งกองทัพเรือจะจัดให้มีการฝึกกองทัพเรือเป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนากำลังพลและระบบยุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติการทางทหารในฐานะหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงทางทะเลของประเทศไทย ในการเตรียมกำลังให้เกิดความพร้อมเพื่อปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศผ่านการฝึก ทั้งนี้กองทัพเรือได้กำหนดให้หน่วยกำลังรบในทุกระดับ ดำเนินการเตรียมความพร้อมในระดับหน่วยตามความเชี่ยวชาญเฉพาะของกิจ ที่ได้รับจนถึงการบูรณาการกำลังขนาดใหญ่เข้าด้วยกันเพื่อฝึกการปฏิบัติการ ภายใต้สถานการณ์การฝึกตามแผนป้องกันประเทศในแต่ละด้าน โดยกำหนดแนวคิดหลักอ้างอิงจากสถานการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดไว้ในการฝึกกองทัพเรือประจำปี ซึ่งนอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังรบในการปฏิบัติการแล้ว การฝึกกองทัพเรือยังเป็นการทดสอบแผนการปฏิบัติระบบการควบคุม การบังคับบัญชาระบบการสื่อสารและระบบการส่งกำลังบำรุงในภาพรวมตลอดจนเป็นการทดสอบการปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพอีกด้วย

โดยผู้บัญชาการทหารเรือได้ชมการสาธิตการปฏิบัติการทางทหาร ในการปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก ซึ่งจัดกำลังจากหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ อาทิ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยกพลขึ้นบก และยุทธบริการกองเรือยุทธการกองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการ ภายใต้รหัสปฏิบัติการ “ยุทธการพิทักษ์ด้ามขวาน” ซึ่งมีการปฏิบัติรวม 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นการวางแผน ขั้นการขึ้นสู่เรือ ขั้นการซักซ้อม ขั้นเดินทาง และขั้นการโจมตี ซึ่งจะมีการปฏิบัติในการเคลื่อนกำลังจากเรือสู่ฝั่ง ในครั้งนี้จะปล่อยคลื่นโจมตี ที่ระยะไกล พ้นขอบฟ้า ประกอบด้วยคลื่นโจมตีคลื่นที่ 1 และ 2 เคลื่อนที่ทางผิวพื้น ด้วยยานเกราะสะเทินน้ำสะเทินบก จำนวน 8 คัน คลื่นที่ 3 เป็นคลื่นเรือระบายพลขนาดเล็กจำนวน 1 ลำ ส่วนคลื่นโจมตีคลื่นที่ 4 เป็นคลื่นโจมตี เคลื่อนที่ทางอากาศ ด้วยเฮลิคอปเตอร์

—————————-