วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

ประกาศจุฬาราชมนตรี แนวปฏิบัติเดือนรอมฎอน ปี 64 ให้ทุกมัสยิด มุสลิมทุกคนปฏิบัติอบ่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

09 เม.ย. 2021
815

จุฬาราชมนตรี ขอความร่วมมือพี่น้องมุสลิมให้ตระหนักในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงของเดือนรอมฎอน ที่มีการถือศีลอด การละหมาดตารอเวี๊ยะห์ การเอี๊ยะติก๊าฟ และการเลี้ยงละศีลอด เพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจครบถ้วนสมบูรณ์และมีความเรียบร้อย จึบขอให้มุสลิมปฏิบัติตามประกาศของทางราชการและประกาศจุฬาราชมนตรี

1.การเลี้ยงละศีลอด ผู้จัดเลี้ยงต้องมีมาตรการป้องกันโควิด-19 สถานที่จัดเลี้ยงมีอากาศถ่ายเทสะดวก มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และแยกภาชนะจัดเลี้ยงให้เป็นส่วนบุคคล

2.การละหมาดตารอเวียะห์ ขอความร่วมมือให้มีการมาตรการป้องกันโควิด-19 มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง 1.5 เมตร และกระชับเวลาปฏิบัติศาสนกิจไม่เกิน 55 นาที

3.การเอี๊ยะติก๊าฟ ให้มีการมาตรการป้องกันโควิด-19 มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง 1.5 เมตร

4.ให้กรณีที่พบผู้ติดเชื้อหรือเกิดการระบาดในบริเวณใด ให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดร่วมมือกับคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ขอคำปรึกษาจากผู้ว่าราชการจังหวัด ในการงดการจัดเลี้ยงละศีลอด งดการละหมาดตารอเวี๊ยะที่มัสยิด โดยละหมาดที่บ้าน และงดการเอี๊ยะติก๊าฟ

‘ขอความร่วมมือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดให้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างใกล้ชิด และเน้นย้ำให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดระเบียบและระบบต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด และปฏิบัติตามประกาศจุฬาราชมนตรีอย่างเคร่งครัด

—————————–