วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ประชาชนชาวหาดใหญ่ที่เดินทางเข้า จ.สตูล “ไม่ต้องกักตัว” ยกเว้นผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และมีไทม์ไลน์เสี่ยงสูง

ประชาชนที่เดินทางเข้ามาสตูล “ไม่ต้องกักตัว” แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด !!! จะกักตัวเมื่อตรวจพบว่า มาจากพื้นที่ ระบาดเป็นกลุ่มก้อน (cluster) และ time line ที่มีความเสี่ยงสูง

D – Distancing – เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น

M – Mask wearing – สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

H – Hand washing – ล้างมือบ่อย ๆ

T – Testing – ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และสังเกตอาการ

T – Thaichana – ติดตั้งและสแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดสตูล ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาลโดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์) เป็นประธาน ได้มีการพิจารณากรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในสถานบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำจังหวัดให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 18) ข้อ 11 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและการจัดระเบียบ และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T

ทั้งนี้ จังหวัดสตูล จึงขอให้ทุกส่วนราชการ ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 14) ข้อ 11 โดยให้มีการตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่ และการดำเนินการของเจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ให้เป็นไปตามแนวทางมาตรการควบคุมแบบบูรณาการมาตรการป้องกันโรค รวมทั้งการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ที่ทางราชการกำหนด และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T โดยเคร่งครัด