วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

แม่ทัพลุยเอง! เน้นย้ำกำลังพลทุกคนต้องไม่ประมาท ระมัดระวังป้องกันตน สร้างปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชน

วันที่ 18 เม.ย.64 พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางตรวจเยี่ยมสร้างขวัญให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำฐานปฏิบัติการต่าง ๆ ของพื้นที่บันนังสตา ยะหา จังหวัดยะลา และพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อตรวจความเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน สอบถามสภาพความเป็นอยู่ ปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมทั้ง ได้เน้นย้ำแก่กำลังพลเจ้าหน้าที่ถึงความปลอดภัยประจำฐาน ทุกคนต้องไม่ประมาท หูตาต้องกว้างไกล คิดวิเคราะห์คาดเดาเหตุการณ์ จากสิ่งผิดปกติ และการข่าวที่แม่นยำ เพื่อที่จะระมัดระวังป้องกันตน ตลอดจนเผชิญต่อสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ หากเกิดเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที โดยปราศจากความสูญเสีย ซึ่งการตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการต่าง ๆ ในครั้งนี้ เป็นการตรวจเยี่ยมโดยไม่ได้แจ้งส่วนต่าง ๆ ล่วงหน้า เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาข้อขัดข้องที่แท้จริง และเมื่อพบปัญหาจะได้วางแนวทางมอบนโยบายในการพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสู่กำลังพลเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติต่อไป

โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ที่ถือเป็นกำลังภาคประชาชนที่มีใจเสียสละ สอดส่องดูแลช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รัฐรักษาความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่และชุมชนของตนเอง ต่อมาเดินทางเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่ 4709 กรมทหารพรานที่ 47 เยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ อาหารการกินของหมวดทหารพรานหญิง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ก่อนที่จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจด่านตรวจของกองร้อยทหารพรานที่ 2210 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 บริเวณหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่คอยให้บริการประชาชน ในการผ่านเข้าออกเส้นทาง และเนื่องจากมีพี่น้องประชาชนใช้เส้นทางดังกล่าวเพื่อสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก แม่ทัพภาคที่ 4 จึงได้กำชับถึงมาตรการในการคัดกรองและสังเกตุสิ่งผิดปกติ ยานพาหนะและบุคคลเข้าออก เพื่อเป็นการระงับยับยั้งการก่อความไม่สงบมาสู่พื้นที่ได้ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค รวมไปถึงอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 แก่กำลังพลเจ้าหน้าที่ในการป้องกันตนเอง และให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นการระงับยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อเข้าสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชน ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวให้มีความมั่นใจในความปลอดภัยซึ่งชีวิตและทรัพย์สินรวมไปถึงความปลอดภัย จากโรคระบาดไวรัส covid-19 ด้วย

ทั้งนี้ มีกำลังพลหลายนายที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ ไม่ได้มีการลาพักในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวเนื่องจากติดภารกิจต่อเนื่อง แม่ทัพภาคที่ 4 จึงถือโอกาสนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ สร้างการรับรู้สู่ผู้ใต้บังคับบัญชา ถึงความห่วงใย และการอยู่เคียงข้างกันทุกภารกิจ ทุกเทศกาล

———————-