วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

ผู้ว่าฯ ยะลา เตือนประชาชน ปฏิบัติตามคำสั่ง ศบค.ยะลา อย่างเคร่งครัด

19 เม.ย. 2021
1189

ผู้ว่าฯยะลา เตือนประชาชนปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 จังหวัดยะลา อย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า จังหวัดยะลา โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา ได้มีการออกคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 จังหวัดยะลา เรื่อง การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 20 ) ภายหลังจากที่ ศบค.มีการกำหนดพื้นที่สถานการณ์ เพื่อบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ซึ่งในส่วนของจังหวัดยะลาอยู่ในพื้นที่สถานการณ์ “พื้นที่ควบคุม”ดังนั้นในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดยะลา  โดยเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา  ในคราวประชุมวันที่ 17 เมษายน 2564  จึงออกคำสั่งให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

  1. งดการเรียน การสอน ให้เรียน online
  2. ห้ามกิจกรรมที่มีคนเกิน 50 คน
  3. ปิดสถานบันเทิง 14 วัน
  4. พื้นที่สีแดง นั่งกินในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  5. ร้านสะดวกซื้อ ปิด 23:00 น. เปิด 4:00 น.
  6. ห้างสรรพสินค้าเปิดได้ปกติแต่ต้องปิด 21:00 น.
  7. งานเลี้ยงสังสรรค์ ให้งด หรือเลื่อนออกไป

8.ให้บุคคลที่ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดตาม ศบค.กำหนด  รายงานตัวทางโทรศัพท์หมายเลข 093-3591300 ,098-5633488, 098-5633498  และ 098-5633499

  1. ให้บุคคลที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดยะลา โดยรถยนต์โดยสารสาธารณะ หรือรถไฟ  สแกน QR Code (YALA SAFE ALERT) ทุกคน  ทั้งนี้ให้ขนส่งจังหวัดยะลากำกับให้มีการดำเนินการในส่วนรถยนต์โดยสารสาธารณะและให้นายสถานีรถไฟยะลาดำเนินการในส่วนของรถไฟ

ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ถือเป็นความผิดต้องรับโทษตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และหรือ มีโทษตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

#ข่าวสวทยะลา