วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

เวทีสภาสันติสุขตำบล ร่วมหาแนวทาง สร้างความเข้าใจ สร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน

19 พ.ค. 2021
619

“เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการแสวงหาทางออก เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน”

วันที่ (18 พ.ค.64) ที่โรงเรียนบ้านสะเอะ ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาเป็นประธานเปิดเวทีสภาสันติสุขตำบลสะเอะกรณีพิเศษ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ได้ร่วมเสนอคิดเห็น ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา สร้างความเข้มแข็งให้แก่พื้นที่อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ เวทีสภาสันติสุขตำบลสะเอะจัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อชี้แจงทำเข้าใจที่ถูกต้องในขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ เข้ามาหลบซ่อนในพื้นที่ บ.บาตูบือละ ม.2 ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา เมื่อวันที่ 4 พ.ค.64 รวมทั้งความคืบหน้าคดีและการช่วยเหลือเยียวยากับผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อให้สมาชิกสภาสันติสุขตำบลสะเอะ และประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ นอกจากนี้ได้หารือแนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และมาตรการการควบคุมแพร่ระบาดของเชื้อในพื้นที่กรงปินังเพื่อสร้างมั่นใจแก่ประชาชน โดยมี นายอมร ชุมช่วย นายอำเภอกรงปินัง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอกรงปินัง นายกอเซ็ง ยูโซ๊ะ กำนันตำบลสะเอะ ประธานสภาสันติสุขตำบลสะเอะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรกรงปินัง สมาชิกสภาสันติสุขตำบลสะเอะ ส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเวที ภายใต้ มาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นายอมร ชุมช่วย นายอำเภอกรงปินัง กล่าวว่า การจัดเวทีประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำ ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเป็นอย่างดี ในการที่จะนำปัญหามาค้นหาความจริง เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ สภาสันติสุขตำบล เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการแสวงหาทางออก เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา และประชาชน ร่วมเป็นตัวแทนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันพร้อมทั้งมอบแนวทางมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยั่งยืนต่อไป

——————–