วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ประกาศยะลา! ผ่อนคลายมาตรการคุมโควิดเปิด – ปิด ด่านตรวจ 4 ทุ่มถึง ตี 4 เริ่ม 20 พ.ค 64

20 พ.ค. 2021
605

ตามที่จังหวัดยะลา ได้มีคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 จังหวัดยะลา ที่ 44 /2564 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 กำหนดเวลาการเปิด – ปิด ด่านตรวจ – จุดสกัด ข้ามเขตจังหวัดเพื่อควบคุม

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 9) จังหวัดยะลา โดยกำหนดเวลา เปิด – ปิดด่านข้ามเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ตั้งแต่เวลา 18.00-04.00 น. นั้น

ล่าสุดนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้มี คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 จังหวัดยะลา ที 64 /2564 ยกเลิกคำสั่งที่ 44/2564 หลังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา ได้วิเคราะห์สภาพทั่วไปในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่จังหวัดยะลาแล้ว เห็นควรผ่อนคลายกำหนดเวลาเปิด – ปิด ด่านข้ามเขตพื้นที่จังหวัดยะลา

โดยกำหนดเวลาปิดด่าน 22.00  น. และ เปิดด่านเวลา 04.00 น. ยกเว้นกรณีการเดินทางเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การขนส่งสินค้าที่จำเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตร ปศุสัตว์ อาหารสัตว์ แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุสิ่งพิมพ์ วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรก่อสร้าง การไปรษณีย์ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงปฏิบัติ

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ยังได้ออกคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 จังหวัดยะลา ที่ 63/2564 ขอความร่วมมือประขาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา งดเดินทางออกนอกเคหสถาน (เพิ่มเติม) โดยให้ยกเลิกคำสั่งที่ 47/2564 ลงวันที่ 7 พ.ค 64 โดย ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา ได้วิเคราะห์สภาพทั่วไปในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดยะลา แล้ว ปรากฎประชาชนได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ เป็นอย่างดียิ่ง เห็นควรผ่อนคลายระยะเวลาที่ขอความร่วมมือประชาชนการออกนอกเคหสถาน

อย่างไรก็ตามการงดออกนอกเคหสถานยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และเพื่อให้การปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่ออกตามความ ในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 23) ที่กำหนดให้จังหวัดยะลาเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากเคหสถานระหว่างเวลา 23.00 น. จนถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

———————