วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ยะลายกเลิกพื้นที่เสี่ยง 2 หมู่บ้าน อ.รามัน และ อ.กรงปินัง

21 พ.ค. 2021
925

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา / ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดยะลา ได้มีคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 จังหวัดยะลา ยกเลิกพื้นที่เสี่ยงเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่จังหวัดยะลา

โดยระบุว่า ตามที่ จังหวัดยะลา ได้มีมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) โดยได้มีคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 จังหวัดยะลา เรื่องการกำหนดพื้นที่เสี่ยงเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) ในพื้นที่จังหวัดยะลา นั้น เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว เป็นไปเพื่อความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ประกอบกับ พื้นที่ที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้ดำเนินการตามหลัก 5 S ของสาธารณสุขอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ อันได้แก่มาตรการคัดกรอง ค้นหา การหยุดการเคลื่อนไหว การเว้นระยะห่าง การรับรู้มาตรการสังคม และได้ให้ประชาชนปฏิบัติตัวตามหลัก D – M -H – T – T เพื่อป้องกันตนเอง ซึ่งทำให้จำนวนยอดผู้ป่วยยืนยันและผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ไม่เพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลา 14 วัน ติดต่อกัน นับแต่วันที่มีคำสั่งฯ กำหนดให้พื้นที่หมู่บ้านนั้นเป็นพื้นที่เสี่ยงเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่จังหวัดยะลา

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา จึงกำหนดมาตรการผ่อนปรนยกเลิกพื้นที่ที่ถูกกำหนด ให้เป็นพื้นที่เสี่ยงตามที่ ศปก. อำเภอกำหนด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้แก่ บ้านอูแบ หมู่ที่ 4 ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และ บ้านแปแจง (ชุมชนสามแยก ยาแลบารู – รอยต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยกระทิง) หมู่ที่ 5 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

—————————