วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกโก ขับเคลื่อนการเกษตรเพื่อประชาชน

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 1100 น. พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและพบปะ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา จากสมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านโคกโก ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยพลตรีไพศาล หนูสังข์ ได้รับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงาน พร้อมกับได้มอบนโยบายในการบริหารจัดการภายใน โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกโก ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด เพื่อให้ฟาร์มตัวอย่างฯสามารถเลี้ยงดูตนเองได้ เป็นแหล่งจ้างแรงงานให้สมาชิกฯ มีงานทำ มีรายได้เลี้ยงครอบครัว ได้เรียนรู้การทำเกษตร ปศุสัตว์ และประมงอย่างถูกหลักวิชาการ และรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพในลักษณะการรวมกลุ่มทำงาน อีกทั้งมีมาตรการระวังป้องกันตนเองให้พ้นจากภัยคุกคามของผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่าง ฯ เรื่องของการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด-19

จากนั้น พลตรีไพศาล หนูสังข์ ได้ตรวจเยี่ยมแปลงผักปลอดสารพิษ และส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักชีวิตชีวภาพ โดยกล่าวว่า การที่จะให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้นั้น ก็คือการพยายามให้เกษตรกรลด การพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอกชุมชน ทั้งในรูปของสารเคมี ปุ๋ยต่างๆ โดยหันมาผลิตโดยไม่ใช้สารเคมี และปุ๋ยวิทยาศาสตร์เข้าช่วย เปลี่ยนมาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนแทน เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ย หมัก ปุ๋ยพืชสด ไม่เพียงแต่จะช่วยลดสารเคมีที่ตกค้าง และปนเปื้อนในผลผลิตที่มี ผลกระทบต่อผู้บริโภคนั้น ยังรวมไปถึงการช่วยฟื้นฟูพื้นที่การเกษตร ตลอดจนยังเป็นการลดต้นทุนในการผลิตให้กับเกษตรกรเอง การปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยได้ เพราะที่ผ่านมานั้นเกษตรกรที่ปลูกผักเองก็มีการใช้ยาฆ่าแมลง และปุ๋ยวิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะให้ได้ผลผลิตที่ตรงกับความต้องการของตลาด แต่ในปัจจุบันสังคมได้เปลี่ยนไป ผู้คนเริ่มที่จะสนใจสุขภาพของตนเองมากขึ้น ทุกคนต้องการอาหารที่ปลอดสารพิษตกค้าง ดังนั้นการปลูกผักปลอดสารพิษจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยคลี่คลายปัญหาทั้งต่อตัวเกษตรกร ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง

———————-