วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

นายอำเภอเบตง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้นำท้องถิ่น ร่วมกัน“ปรับทุกข์ ผูกมิตร ร่วมคิด ร่วมทำ นำเบตงสันติสุข”

28 พ.ค. 2021
492

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง/ผอ.ศปก.อ.เบตง ลงพื้นที่เยี่ยนเยียนนายหะยีดอเลาะ ลูดิง และพบปะ พูดคุย ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านราโมง ตำบลยะรม อำเภอเบตง ในลักษณะ “ปรับทุกข์ ผูกมิตร ร่วมคิด ร่วมทำ นำเบตงสันติสุข” เพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหา ความต้องการของชาวในพื้นที่ พร้อมร่วมกันสร้างแนวทางในการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และการควบคุมพื้นที่ไม่ให้เกิดเหตุร้ายและประชาชนต้องมีความปลอดภัย พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง กล่าวว่า การพบปะ พูดคุย ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านในครั้งนี้จะให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อพื้นที่ ทุกคนในที่นี้จะต้องมีการปรับทุกข์ ผูกมิตร ร่วมกันคิด และร่วมกันทำ กำหนดแนวทางขจัดปัญหาความหวาดระแวงต่อกันในทุกมิติ ไม่ว่าระหว่างผู้นำท้องที่ด้วยกัน หรือผู้นำท้องที่ต่อหน่วยงานภาครัฐ ด้วยการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำทุกข้อมูลปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชน มาร่วมกันปรับแก้ให้ตรงจุด ตรงตามความต้องการของคนในพื้นที่ ซึ่งนั่นจะเป็นหนทางที่จะนำไปสู่การเกิดสันติสุขต่อพื้นที่อย่างแท้จริง ควบคู่กับการแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นมิตรกับทุกภาคส่วน รวมใจหนึ่งเดียวภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ในไปสู่สันติสุขในพื้นที่  สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้ประชาชนมีความมั่นใจในความปลอดภัย ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างพื้นที่สีขาวอย่างเป็นรูปธรรม

———————–