วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ยะลาปลดล็อกแล้ว 3 หมู่บ้าน ในพื้นที่ อ.เมืองยะลา และ อ.กาบัง

01 มิ.ย. 2021
1034

จังหวัดยะลา ปลดล็อก 3 หมู่บ้าน ในพื้นที่ อ.เมืองยะลา และ อ.กาบัง หลังปิดหมู่บ้าน ห้ามมิให้ผู้ใดเข้า – ออก เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่ม

วันที่ 31 พ.ค.64 นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการ จ.ยะลา / ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดยะลา  ได้มีคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 จังหวัดยะลา  ที่ 79/2564 ยกเลิกพื้นที่เสี่ยงเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 20I9 (COVID – I 9) ในพื้นที่จังหวัดยะลา (ฉบับที่ 5 ) โดยกำหนดมาตรการผ่อนปรนยกเลิกพื้นที่ที่ถูกกำหนด ให้เป็นพื้นที่เสี่ยงตามที่ ศปก. อำเภอกำหนด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  จำนวน 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ต.สะเตงนอก  ม.8 บ้านกำปงบูเกะ(ชุมชนกำปงบูเกะ ซอยกูโบร์) อ.กาบัง จ.ยะลา ต.บาละ  ม.1 บ้านบาละ และ ม.4 บ้านคชศิลา (กลุ่มบ้านบายออิสลาม) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นตันไป 

หลังพื้นที่ดังกล่าวได้ดำเนินการตามหลัก 5 S ของสาธารณสุขอย่างครบถ้วนและ มีประสิทธิภาพ อันได้แก่มาตรการคัดกรอง ค้นหา การหยุดการเคลื่อนไหว การเว้นระยะห่าง การรับรู้ มาตรการสังคม และได้ให้ประชาชนปฏิบัติตัวตามหลัก D – M -H – T – T เพื่อป้องกันตนเอง ซึ่งทำให้จำนวนยอดผู้ป่วยยืนยันและผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ไม่เพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลา 14 วัน ติดต่อกัน นับแต่วันที่มีคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 จังหวัดยะลา