วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

ขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 3 จชต. ต่ออีก 3 เดือน 20 มิ.ย.-19 ก.ย. 64

คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (กบฉ.) ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติเห็นชอบ ปรับลดพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ตามที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เสนอ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้ง เห็นชอบให้เพิ่มเติมตัวชี้วัด ความพึงพอใจของประชาชน ต่อเศรษฐกิจ/สังคม ควบคู่สถิติทางคดี

โดยมีมติให้ขยายเวลา การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกเว้นอำเภอแม่ลาน , อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี อำเภอเบตง , อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา และอำเภอสุไหงโก-ลก , อำเภอสุคิริน , อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่ 20 มิถุนายน 2564-19 กันยายน 2564 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้กำชับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ให้เข้มงวดการเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทุกนาย ที่เสียสละ ทุ่มเทการทำงานที่ผ่านมา จนสามารถปรับลดพื้นที่ประกาศฉุกเฉินบางส่วนอย่างได้ผล ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล และขอเป็นกำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ประสบความสำเร็จ มีความปลอดภัยจากภารกิจ และโควิด-19 กันทุกคน

———————