วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ผบ.ฉก.นราฯ สั่งการจัดการฝึกการช่วยเหลือกำลังพลผู้ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

04 มิ.ย. 2021
341

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ณ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส สั่งการจัดการฝึกปฏิบัติการกู้ภัย และช่วยชีวิตทางอากาศยาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการช่วยเหลือกำลังพลผู้ได้รับบาดเจ็บ จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ โดยในห้วงที่ผ่าน กำลังพลได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ ซึ่งยากต่อการให้การช่วยเหลือในภาคพื้นดิน เพื่อให้ทันต่อการรักษา และช่วยชีวิต จึงจำเป็นต้องให้หน่วยทหารประจำพื้นที่ จัดการฝึกทบทวนกำลังพลเรื่องการส่งกลับทางอากาศฯ ขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กำลังพล มีความรู้ ความชำนาญและมีการประสานงานที่ดี ในการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ ได้อย่างเต็มขีดความสามารถ โดย หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ร่วมกับศูนย์การแพทย์จังหวัดชายแดนใต้  หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 และเจ้าหน้าที่ฝูงบิน 202 กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ได้ร่วมทำการฝึกการปฏิบัติการกู้ภัย และช่วยชีวิตทางอากาศยาน เพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ และอากาศยานเกิดขัดข้อง

ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส   กล่าวว่า ในการจัดการฝึกปฏิบัติการกู้ภัย และช่วยชีวิตทางอากาศยานนั้น ขอให้ผู้เข้ารับการฝึกทุกนาย ระลึกอยู่เสมอว่า กำลังพลทุกนาย ทุกส่วน มีความสำคัญยิ่ง ในการร่วมมือกันช่วยเหลือกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บ จากสถานการณ์ไม่สงบในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้กำลังพลที่ประสบเหตุมีโอกาสได้รับการรักษาได้อย่างรวดเร็ว และสร้างความมั่นใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้  หากพวกเขาประสบเหตุจะได้รับการช่วยเหลือได้ทันท่วงที ขอให้ผู้เข้ารับการฝึกทุกนาย นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึก การปฏิบัติตามขั้นตอน และทางเทคนิค ที่ได้รับจากการฝึกในวันนี้ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

—————————