วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

ส่งต่อความห่วงใย มอบพันธุ์ปลาและพันธุ์ไก่ สร้างงาน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ ในช่วงสถานการณ์โควิค 19

19 มิ.ย. 2021
317

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 /ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินทางลงพื้นที่มอบพันธุ์ปลาและพันธุ์ไก่  ลดต้นทุน สร้างงาน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ส่งต่อความห่วงใย บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอธารโต จังหวัดยะลา จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านปูยุต ตำบลธารโต , บ้านบาตา ตำบลแม่หวาด และบ้านควนดินดำ ตำบลบ้านแหร พร้อมทั้งพบปะมอบความห่วงใย ให้กำลังใจพี่น้องไทยพุทธในพื้นที่  ตลอดจนมอบถุงยังชีพ  หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องไทยพุทธในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากนั้นเดินทางต่อไปเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย ในพื้นที่ หมู่ 5 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ได้แก่ นางเอื้อน แซ่ห่าน อายุ 88 ปี ซึ่งผู้ป่วยติดเตียงด้วยโรคชรา และ นางหมวก ล่องเนี่ยม อายุ 80 ปี ซึ่งผู้ป่วยติดเตียง ปัจจุบันเป็นโรคอัมพฤกษ์  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เรื่องของการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด-19 สร้างความปลื้มปิติ ดีใจ ให้แก่พี่น้องไทยพุทธในพื้นที่ เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ พลตรีไพศาล หนูสังข์ กล่าวว่า สำหรับวันนี้ ได้เดินทางลงพื้นที่ พบปะเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  มอบพันธุ์ปลาและพันธุ์ไก่  ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  และสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างงาน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้  “ทหารไม่เคยทอดทิ้งประชาชน เราจะผ่าน วิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน”

ด้วยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศปพร.) เล็งเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตกงาน ขาดรายได้ ต้องตกอยู่ในสภาวะลำบาก ขาดแคลนอาหาร และยารักษาโรค โดยเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลตัวเมือง ที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับความช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนได้ ซึ่งคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คณะที่ 1-4 ได้ลงพื้นที่สำรวจ สอบถามปัญหา และรับทราบความต้องการ ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศปพร.) จึงได้จัดทำโครงการการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการมอบพันธุ์ปลาและพันธุ์ไก่ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ  ตลอดจนศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ( ศปพร.) ได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งน้อมนำพระราชปณิธาน ที่จะ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะดำเนินการสานต่องานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ให้ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง  โดยมีเป้าหมาย เป็นประชาชน ใน 33 ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จ.ยะลา จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส และ 4 อำเภอใน จ.สงขลา (อ.นาทวี, อ.สะบ้าย้อย, อ.จะนะ และ อ.เทพา) ให้ได้รับประโยชน์ สร้างอาชีพ ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีงานทำ มีรายได้ สามารถดำเนินชีวิตในพื้นที่ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

————————-