วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

“บอนสี ราชินีแห่งไม้ใบ” สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 0900 น. พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 /ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรือนบอนสี ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้บอนสี ตามพระราชเสาวนีย์  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านน้ำดำ ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมี พันเอกอิศรา จันทะกระยอม ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 153 / หัวหน้าคณะทำงานฯที่ 2 ,หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 ,ผู้จัดการโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านน้ำดำ และสมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านน้ำดำ ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ พลตรีไพศาล หนูสังข์ กล่าวว่า บอนสี (Caladium) เป็นพรรณไม้ที่มีหัว หรือเหง้า ลำต้นอยู่ใต้ดิน ส่วนที่โผล่ขึ้นมานั้นเป็นกิ่งก้านของใบ บอนสี เป็นพืชที่มีทรงใบสวยงาม ได้รับการยกย่องว่าเป็น “ราชินีแห่งใบไม้” ปัจจุบันประเทศไทย มีการปลูกและผสมพันธุ์บอนสีขึ้นใหม่มากมาย ทำให้มีสีสันสวยงามแปลกตาจากบอนสีดั้งเดิม และมีการตั้งชื่อของสายพันธุ์ใหม่ๆ ให้มีความไพเราะและเป็นมงคล บอนสีในบ้านเรามีการพัฒนาการเพาะขยายพันธุ์ เกษตรกรสามารถนำต้นพ่อแม่พันธุ์มาพัฒนาสายพันธุ์จนเกิดเป็นลูกไม้ใหม่ และนำไปตั้งชื่อในแบบที่ตนเองต้องการ จึงทำให้บอนสีที่มีการเป็นที่ต้องการของตลาด และสามารถนำมาขายได้ราคาที่ดี  ด้วยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศปพร.) ได้เล็งถึงความสำคัญ น้อมนำศาสตร์ของพระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทาง ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ได้รับการส่งเสริมอาชีพ โดยสนับสนุนการปลูกบอนสีเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ ตามพระราชเสาวนีย์  ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “ เรียนรู้ที่ฟาร์ม ทำจริงที่บ้าน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ “  เพื่อเป็นการยกคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเกิดสำนึกรักบ้านเกิดไม่ละทิ้งถิ่นฐาน

โดย ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศปพร.) ได้การขยายผลโครงการบอนสีตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้คณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะที่ 1 – 3  รับผิดชอบดูแลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการเพาะขยายพันธุ์บอนสี ในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างในโครงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อนำความรู้ไปขยายผล เป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด  ตามดำริ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขาในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ให้คำแนะนำ การนำบอนสี จากโครงการบอนสีตามพระราชเสาวนีย์ฯ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ไปปลูกและประดับภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  เมื่อครั้งประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื้นที่ภาคใต้ ณ ห้องประชุม กองศิลปาชีพ สำนักพระราชวัง สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร โดยให้ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อนุรักษ์ สืบสาน บอนสี ซึ่งเป็นต้นไม้ทรงโปรด ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำบอนสี มาประดับตกแต่ง ในกรณีศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรม นิทรรศการต่างๆ ซึ่งศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศปพร.)ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงสนับสนุน งป. ในการสร้างโรงเรือน เพื่อใช้ในการเพาะพันธุ์ ขยายผล และการอนุรักษ์บอนสี ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้บอนสี ตามพระราชเสาวนีย์  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีพิธีเปิดโรงเรือน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ซึ่งมีพลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในขณะนั้น เป็นประธาน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สายพันธุ์บอนสีชนิดต่างๆ ให้เยาวชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และพื้นที่ใกล้เคียงได้ศึกษาเรียนรู้ เป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ เผยแพร่ให้บอนสีเป็นที่รู้จักมากขึ้น จนสามารถนำความรู้ไปขยายผลให้ส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ได้ต่อไป

————————