วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2567

“หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข” ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน บรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์โควิค19

18 ก.ค. 2021
464

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 0900 น. พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เดินทางลงพื้นที่ เป็นประธานมอบบ้าน จำนวน 2 หลัง ในพื้นที่ อำเภอระแงะ และ อำเภอเจาะไอร้อง ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข”  ให้แก่ นางสาว รอฮานี บอสู และ นาง แมะย๊ะ สุหลง  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมี พันโท ณัฐวุฒิ ศรีสังข์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 พันโท วัตสันต์ โพธิ์สุภาพพร รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48  เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น และส่วนราชการ หน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค19 ได้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน ในทุกพื้นที่ ทำให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งในการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งพี่น้องประชาชน ที่มีฐานะยากจน ยิ่งลำบากมากขึ้น หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เล็งเห็นความสำคัญ ในการเข้าไปให้การช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัด โครงการ”หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่มีฐานะยากจน และเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ เพื่อให้มีกำลังใจในการทำความดีต่อไป  ซึ่งหากพื้นที่ใด มีประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยที่ผู้นั้นเป็นผู้ที่เหมาะสมจากการสรรหาของสภาสันติสุขตำบล เป็นผู้มีจิตสาธารณะและประกอบคุณความดีมาอย่างสม่ำเสมอ จะได้มีกำลังใจในการทำความดีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสก็ยินดีเข้าไปให้การช่วยเหลือ และเข้าดำเนินการ โดยกิจกรรมในวันนี้ จะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกฝ่าย ต้องขอขอบคุณกำลังทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจกัน ทั้งผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการต่างๆ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทำให้โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

สำหรับ โครงการ”หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข” เกิดขึ้นสืบเนื่องจากปัจจุบัน พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังคงประสบปัญหาทางด้านมิติจากสถานการณ์ความไม่สงบ และมิติด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อีกทั้งผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid – 19 หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส จึงกำหนดครอบครัวเป้าหมายที่มีความยากจน หรือเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ที่มีฐานะยากจน และมีจิตสาธารณะ จำนวน 10 อำเภอ ดำเนินโครงการการซ่อมสร้างบ้าน จำนวน 11 หลัง เป็นครอบครัว ไทยพุทธ จำนวน 2 หลัง ครอบครัวไทยมุสลิม จำนวน 9 หลัง ซึ่งที่ผ่านมา ได้ส่งมอบไปแล้ว จำนวน 4 หลัง ดำเนินการซ่อมสร้างเรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 หลัง โดยในวันนี้เป็นการส่งมอบบ้านตามโครงการจำนวน 2 หลัง ได้แก่ บ้าน นางสาว รอฮานี บอสู บ้านเลขที่ 257/1 หมู่ที่ 13 บ้านบ่อทอง ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  และบ้านนาง แมะย๊ะ สุหลง บ้านเลขที่ 134/1 หมู่ที่ 7  บ้านบูเก๊ะตาโมง ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

————————-