วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ยะลาสั่งปิดบ้านบูเก๊ะ ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา คุมโควิด-19 ระบาด

28 ก.ค. 2021
582

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัศโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ยะลา ซึ่งยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง โดยวันที่ 27 ก.ค 64 มีผู้ติดเชื้อสะสม รวม 6,314 ราย เสียชีวิตสะสม 50 ราย

ซึ่งล่าสุด นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดยะลา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา ได้ออกคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 ที่ 190 /2564 (ฉบับที่ 34) ปิดพื้นที่เสี่ยง บ้านบูเก๊ะ (กลุ่มบ้านกำปงบลีเตาะ) หมู่ 2 ตำบลบาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมทั้งออกข้อกำหนดเพื่อให้สถานการณ์การแพร่ระบาดยุติลงได้โดยเร็วและเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์รุนแรง

โดย ห้ามมิให้ผู้ใดเข้า – ออกพื้นที่ดังกล่าว หากผู้ใดมีความจำเป็นจะต้องเดินทางเข้า – ออก ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอท้องที่นั้นๆ ทราบ กรณีที่ผู้นั้นได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า – ออกพื้นที่ได้ เจ้าหน้าที่ต้องกำหนดเส้นทางการเดินทางให้ผู้นั้นทราบอย่างชัดเจนด้วย

ขณะเดียวกัน ผู้ว่าราชการ จ.ยะลา ยังได้ออกคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 ที่ 191 /2564 งดปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิดและบาลาเซาะห์ในพื้นที่เสี่ยง (ฉบับที่ 33) พื้นที่ดังกล่าวด้วย      

หากผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

—————————