วันศุกร์, 9 มิถุนายน 2566

จนท.ด่านยะลาย้ำ ไม่จำเป็นยิ่งยวดงดเดินทาง เข้า – ออกพื้นที่

02 ส.ค. 2021
354

 เจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ อส.  และฝ่ายปกครอง  ประจำด่านตรวจบ้านคลองทรายใน ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งเป็นด่านรอยต่อจังหวัด ยะลา-ปัตตานี  ด่านแรกก่อนเข้าสู่เขตเมือง  เข้มข้นมาตรการการเดินทางข้ามจังหวัด  เน้น ทุกคนที่เดินทางเข้ามาจะต้องมีหนังสือขออนุญาต สแกน QR Code จ.ยะลา หยุดเชื้อเพื่อชาติ  ตามมาตรการสาธารณสุข  สำหรับผู้ที่หนังสือใบอนุญาตหมดวัน  ไม่ต่อก็ไม่สามารถเข้าจังหวัดได้  ขณะที่ ล่าสุด ศบค. ได้ประกาศระดับพื้นที่ควบคุมสถานการณ์โควิด ให้ จังหวัดยะลา เป็น 1 ใน 29 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด พร้อมกับขยายล็อกดาวน์-เคอร์ฟิว บังคับใช้ 3 ส.ค 64 เป็นต้นไป

ปลัดอำเภอเมืองยะลา คุณโนรือมา บือราเฮง   บอกว่า หลัง จ.ยะลา ได้ขยายเวลา มาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน จำกัดการการเดินทางหากไม่มีความจำเป็น  ซึ่งของเดิมที่หมดในวันนี้ (2 ส.ค 64)  ได้มีประชาชนมาต่ออายุใบอนุญาตเข้าจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นประชาชน ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้าออกประจำ รวมทั้ง ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้าจังหวัดยะลา ครั้งแรก ด้วย ซึ่งทุกคนก็จะต้อง สแกน QR Code (YALA SAFE ALERT) ก่อนเข้าจังหวัด ตอนนี้การต่อ และขอใบอนุญาต ซึ่งนอกจากจะไปทำได้ที่อำเภอ  แล้ว ประชาชนที่มีความจำเป็นก็สามารถขอทำที่หน้าด่านได้เลย ซึ่งจะอนุญาตเป็นไปรายๆ ไปดูเหตุผลและความจำเป็นจริงๆ

ทั้งนี้ จ.ยะลา  ได้ออกมาตรการสำหรับบุคคลที่เดินทางเข้า – ออกพื้นที่จังหวัดยะลา โดยให้งดการเดินทางเข้า – ออกพื้นที่จังหวัดยะลา เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่น ๆ และเอกสารรับรองความจำเป็น ควบคู่กับเอกสาร/หลักฐาน (QR Code) ที่ได้บันทึกข้อมูลการเดินทางผ่านเว็บไชต์ หยุดเชื้อ เพื่อชาติ https://covid-19.in.th/ ต่อหัวหน้าด่านตรวจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านตรวจ และให้ผู้ที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่ จังหวัดยะลาทุกคนสแกน QR Code (YALA SAFE ALERT) ณ ด่านตรวจรอยต่อพื้นที่จังหวัดยะลา

กรณีที่มีผู้เดินทางมาจากจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเข้าพื้นที่จังหวัดยะลา ให้หัวหน้าด่านตรวจแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรค และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด สำหรับ

ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ โดยทันที เพื่อพิจารณากลั่นกรองความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน

รวมทั้ง  ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจรอยต่อพื้นที่จังหวัดทุกแห่ง ตรวจสอบยานพาหนะที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดยะลาทุกคัน และตรวจสอบเอกสารประกอบการเดินทางอย่างเข้มงวดและจริงจัง เพื่อควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค

————————-